#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนบ้านกันจาน นางจันจิรา ศรีจันทร์ นางสาวสิริโสภา ขันทอง 0902733671 kikkok6@hotmail.com
2 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง นายไพสงค์ แซ่เตีย นายสันติเวช พลแสน 0837333283 yyoubelongwithme@gmail.com
3 โรงเรียนบ้านขนุน
4 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ นายจิมจง ทองคำวัน นางสาวนงค์นุช ไพฑูรย์ 0847062221 nongn1010@gmail.com
5 โรงเรียนบ้านซะวาซอ นางปรมาภรณ์ ทองสุ นางพนิดา อุตส่าห์ 0942678999 Pnd_Us@hotmail.com
6 โรงเรียนบ้านตาเครือ
7 โรงเรียนบ้านโตนด นายสุรินทร์ คำชัย นางพิชญา บุดดีเสาร์ 0980985552 chayapa.bu@hotmail.com
8 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน นายนที สุขพอดี นายงยุทธ นนทา 0817188463 yut_houyai@hotmail.com
9 โรงเรียนบ้านนาขนวน นายสังคม อินทร์ขาว นางสาชฎาณิศ คำจันทร์ 0844177322 somsook1603@gmail.com
10 โรงเรียนบ้านนารังกา นางอุไรวรรณ คำชัย นางจินตนา ปานจันดี 0868662204 jintana@hotmail.com
11 โรงเรียนบ้านโนนคูณ นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์ 0847095015 khooaom@yahoo.co.th
12 โรงเรียนบ้านโนนงาม นายสรวิสิษฐ์ ทางาม นางสาวนงลักษณ์ ผุยอุทา 0836980255 Jacky5552@gmail.com
13 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน นายถวิล แพงยา นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ 08-0160-3751 laiad_2519@hotmail.co.th
14 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายสาริศ ขำศรีบุศ นางสาววาสนา บุญพา 0981066740 wtime_wa@yahoo.co.th
15 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
16 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
17 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล นางสาวนิ่มนวล มีคุณ 086-8678819 kicusung@hotmail.com
18 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
19 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ 0856828220 pipat_2005@hotmail.com

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com