#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนบ้านกันจาน 25 14 39 26
2 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 23 32 39 31
3 โรงเรียนบ้านขนุน 66 50 118 90
4 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 30 24 63 40
5 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 13 10 22 18
6 โรงเรียนบ้านตาเครือ 18 24 26 19
7 โรงเรียนบ้านโตนด 21 34 46 35
8 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 18 37 32 23
9 โรงเรียนบ้านนาขนวน 38 39 74 49
10 โรงเรียนบ้านนารังกา 35 43 55 50
11 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 18 24 26 22
12 โรงเรียนบ้านโนนงาม 19 25 34 27
13 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 36 45 68 48
14 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 23 32 49 31
15 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 39 69 73 53
16 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 42 78 86 63
17 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 25 51 43 36
18 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 26 34 60 41
19 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 32 31 60 49
รวม 547 698 1,013 751  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com