#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านขนุน 66 42 9 3 67
2 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 39 26 4 2 39
3 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 42 24 7 1 42
4 โรงเรียนบ้านนารังกา 35 21 2 3 34
5 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 36 20 9 4 36
6 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 32 16 7 0 32
7 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 30 14 6 1 29
8 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 18 13 2 0 18
9 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 26 12 5 2 26
10 โรงเรียนบ้านนาขนวน 38 11 9 6 37
11 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 23 11 4 2 23
12 โรงเรียนบ้านโนนงาม 19 10 3 0 19
13 โรงเรียนบ้านโตนด 21 10 7 2 21
14 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 25 9 10 3 25
15 โรงเรียนบ้านกันจาน 25 8 4 0 15
16 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 13 8 3 2 13
17 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 23 8 8 3 23
18 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 18 7 3 2 16
19 โรงเรียนบ้านตาเครือ 18 3 9 3 18
รวม 547 273 111 39 423


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com