#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
94
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ปณิดา ลีลา
2.เด็กชาย กรวิชญ์ คงนิล
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย รัชชานนท์ ท่วงที
2.เด็กชาย สิทธิชัย พันมณี
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
2.นางสาว ณัฏฐาทัศน์ เจียงวงค์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ปณิดา ลีลา
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
82
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง วิชญาพร สงครามไชย
1.นาง จินตนา ปานจันดี
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ทัศน์ดาว เนียนแนบ
1.นาง จินตนา ปานจันดี
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง วริษฐา ไชยสีดา
2.เด็กหญิง วริศรา ไชยสีดา
3.เด็กหญิง วิชญาพร สงครามไชย
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นางสาว ณัฏฐาทัศน์ เจียงวงค์
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง รัตติยากรณ์ โจมสติ
2.เด็กหญิง สุชาดา บัวพันธ์
3.เด็กหญิง ชนาภา ไขว้วงค์
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง วริษฐา ไชสีดา
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย กฤษฎา คำมาโฮม
2.เด็กหญิง เพ็ญนภา ลีลา
1.นางสาว เมธาวี สีสด
2.นาง จินตนา ปานจันดี
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา อุทธา
2.เด็กหญิง จิราวรรณ จันทร์สมาน
1.นางสาว เมธาวี สีสด
2.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
82
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง อังศิณี สีชมภู
1.นาย วุฒิชัย สายโน
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
83
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง แก้วประภัสสร ทาทอง
1.นางสาว เมธาวี สีสด
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย อภินันท์ กันวิเศษ
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ โยธา
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ ศรีพันธบุตร
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง นภารัตน์ สุทธิศิล
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
17 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ฐิติกร พรมสา
2.เด็กหญิง บาจิกา เกิดศรี
3.เด็กหญิง วริสรา บุญพา
1.นาง ผการัตน์ อุตรักษ์
2.นางสาว กนกอร บัวภา
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง สุภัสสร เสนศรี
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย วสุธร คงนิล
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
20 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง แพรวา กันญาพันธ์
1.นาย สาย อุทธาสังข์
21 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง กานดา ศิริบูรณ์
2.เด็กหญิง แพรวา กันญาพันธ์
3.เด็กหญิง ดวงเนตร อุทธา
1.นาง จินตนา ปานจันดี
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com