#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง มณฑการฑ์ แสงแก้ว
2.เด็กหญิง ณัฐกมล โพธิ์ศรี
3.เด็กหญิง ณัฐอนงค์ ทองจันทร์
4.เด็กหญิง พชรพร กุลเดช
5.เด็กหญิง พิชญานันท์ เงินหล้า
6.เด็กหญิง สุภาพร สมบูรณ์
1.นาย พงศ์ธร ทองใบ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ประจำ
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง สิวิกา ชันษา
2.เด็กหญิง รวิสรา สมภาค
1.นาย พงศ์ธร ทองใบ
2.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง รวิสรา สมภาค
2.เด็กหญิง ปณิดา ไชยงาม
3.เด็กหญิง นัฐธิดา พูลงาม
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
73
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กรรณิกา จันโท
2.เด็กชาย ชินกฤต แปลงดี
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
2.นาง โสพิศ อุทัย
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ภัทราภร แสนเยีย
2.เด็กหญิง แพรวพรรณ พงพิม
3.เด็กหญิง ณัฐชญาภรณ์ สารทอง
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
2.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
7 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย กำพน โรจนสิงห์
2.เด็กชาย คณาธิป จันทำ
3.เด็กหญิง ญาณภา ซอยรัมย์
1.นางสาว สุขสรรค์ หมุยศรี
2.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง อภิสรา ไกรษี
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
9 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ปุณญพัฒน์ ผิวคำ
2.เด็กหญิง สุธิดา บุตรดี
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
2.นาง โสพิศ อุทัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com