#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
63
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ญาณิศา เวียงคำ
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
68
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ปัญญาพัฒน์ โคตรพันธ์
2.เด็กหญิง ศุภมาศ มุ่งทุ่งกลาง
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
65
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ปนัดดา เรืองศิริ
2.เด็กชาย ชินกฤต สาลีอาจ
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
2.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
65
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กชกร ขอเป็นไทย
2.เด็กหญิง รัตติยา ปริปุนนัง
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
65
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กรรณิกา จันโท
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
63
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง วิชุดา วงค์ทวี
2.เด็กหญิง ภัคนันท์ สิทธินาม
3.เด็กหญิง ฉัตรพร สุนนท์
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
2.นาง โสพิศ อุทัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com