#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ชลธิชา กาลพัฒน์
2.เด็กหญิง วราเมธินี ไชยเสนา
3.เด็กหญิง ธารทิพย์ เกษกุล
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
2.นาง โสพิศ อุทัย
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย พรหมศร
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง นุชวรา อรรคบุตร
2.เด็กหญิง ณิชรัตน์ ขอร่ม
3.เด็กหญิง ปวีณา หนองเหล็ก
4.เด็กหญิง จิตรานุช ปะการะโน
5.เด็กชาย อภิวัฒน์ พันธ์ชนะ
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
2.นาง โสพิศ อุทัย
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุขเสริม
2.เด็กหญิง รินรดา โพธิ์กระจ่าง
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
80
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง วิภาวี มุ่งหมาย
1.นาง ทิพวรรณ บุญธรรม
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง วิภาดา งามแสง
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ แสงทอง
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กัลยา ยอดงาม
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
9 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ณัฐพล สุขศรี
2.เด็กชาย รัชพล ธะนะวัตร
3.เด็กชาย สิรวิชญ์ ขันธวัด
1.นางสาว สุขสรรค์ หมุยศรี
2.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
10 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง เสาวลักษ์ มีชัย
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
11 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ขวัญพิชา อินทอง
2.เด็กหญิง พลอยนรา คำรัตน์
3.เด็กหญิง พัชรอัมพร คำบาล
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
2.นาง โสพิศ อุทัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com