#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย แดเนียล มาร์คัส
1.นาง อุไร พลศรีราช
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง สุภัสสรา บุญลา
2.เด็กหญิง จุฑามาศ พรมสว่าง
3.เด็กหญิง พรทิพา พรมพิลา
1.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
2.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ปนิกร วิวาสุข
1.นาย ดำรงณ์ ใจชนะ
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง สายชล มะเดื่อ
2.เด็กหญิง โชติกา ทรงหอม
1.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
2.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง ศรันยา ทองยืน
1.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
6 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง จิดาภา วินทะชัย
2.เด็กชาย กรกฤต วงศามาลย์
3.เด็กชาย ทักษ์ดนัย ดาดวง
1.นาง พะเยาว์ มีชื่อ
2.นาง ภัทรียา วันศรี
7 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง วรัญญา จันทร์โนนแซง
2.เด็กหญิง วิภาภรณ์ ยิ้มขลิบ
3.เด็กหญิง สาริศา ศิริคำ
1.นาง พะเยาว์ มีชื่อ
2.นางสาว เกตพิรุณ ลีศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com