#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
73
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ สีชะนนท์
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
71
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย บัญญวัฒ ไชยโชติ
2.เด็กหญิง กัลย์สุดา พรหมจันทร์
1.นาง รัชนี มะโนชาติ
2.นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
73
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย ปัณณธร วันละ
2.เด็กหญิง นันท์ธชา พลเยี่ยม
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย อมรเทพ จันวาลย์
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง พรทิพย์ สิงห์สาย
1.นาย ถวิน คำไชย
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย ศักดิ์ชัย เสนคราม
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
7 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย กฤชคุณ จันหอม
2.เด็กชาย ตะวัน ขันตรีเรือง
3.เด็กชาย สิทธิกร ออมชมภู
1.นางสาว วิไลภรณ์ นมัสศิลา
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
70
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง พิมพ์ผกา เสนคราม
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
9 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง พิญาดา ชาติเชื้อ
1.นาง วาศิณี เทียนศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com