#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย วินทกร บุดดีเสาร์
2.เด็กชาย หัสดร ในทอง
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ พรหมชาติ
4.เด็กชาย ธีรศักดิ์ งามแสง
5.เด็กชาย พีรวิชญ์ ทองเชื้อ
6.เด็กชาย ณภัทร บุตรดา
1.นาย บรรยาย หงษาล้วน
2.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ชลลดา มาอ่อน
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ชัชวาล สามารถ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ วงศ์แก้ว
3.เด็กชาย วุฒิชัย เดชะ
4.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ สิทธินาม
5.เด็กชาย จิรภัทร เทพบุตร
6.เด็กชาย สถาพร กองจวน
1.นาย บรรยาย หงษาล้วน
2.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย พันธ์กวี พันธ์ขาว
2.เด็กหญิง กุลสินี พรมดี
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง กุลริษา สอนไชญาติ
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง สุมาญา โอวาท
2.เด็กหญิง วิชชุดา โพธิ์กระจ่าง
3.เด็กหญิง ทรรษิกาน มณีวรรณ
1.นาง สุปราณี พิทักษ์
2.นาง จำนอง โพธิ์ขาว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com