#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ศุภกิตติ์ รัตนพันธ์
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
75
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ปุณณิศา บุญมา
2.เด็กหญิง นภาวัลย์ นิวาท
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณทชัย ลึกลาภ
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
71
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ดาวเรือง ชุ่มเย็น
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
5 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
75
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ปิยวัช พลวาปี
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
79
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธีรเมธ ศรีโคตร
2.เด็กหญิง ภาพิมล รัตนะ
3.เด็กชาย ธีรวิทย์ ศรีสวย
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ไกรพจน์ ปิ่นแก้ว
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ชลนิภา คำจันทร์
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
9 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
74
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ชาญชัย ลึกลาภ
2.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ลึกลาภ
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com