#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง ปิยะดา เสียงชอบ
1.นางสาว สุมาลี ปานีสงค์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ปุรเชษฐ์ นารินทร์
2.เด็กชาย พิทวัส วงศ์อ่อง
3.เด็กชาย ศุภกิตติ์ สิมมาทอง
1.นางสาว จิราภรณ์ นามกาสา
2.นางสาว ธัญญาพัชญ์ ซาเสน
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
73
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร กะพัง
2.เด็กหญิง สุกัญญา ดิษฐประสพ
1.นางสาว จิราภรณ์ นามกาสา
2.นางสาว พรรณวะดี พงษเกษม
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ จันถา
2.เด็กชาย อติวรา สิงห์แจ่ม
3.เด็กหญิง ศุภิศรา กุลธิ
1.นาย ไพรัช มีสิทธิ์
2.นาย สันติเวช พลแสน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com