#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ธนกร พวงจำปา
2.เด็กชาย วรพรรณ โกศล
1.นาย จิตติศักดิ์ บุญคำชู
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง พรพิมล กาเมือง
2.เด็กหญิง อมลรดา กอบแก้ว
1.นาย จิตติศักดิ์ บุญคำชู
2.นางสาว เพ็ญประภา เวียงคำ
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง ศิริพร บุญจี๊ด
1.นางสาว เพ็ญประภา เวียงคำ
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
71
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ภัทรพล สุขหล้า
2.เด็กหญิง ชยุดา กุลบุตร
1.นางสาว เพ็ญประภา เวียงคำ
2.นางสาว ทัศยา รองทอง
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง สุจินดา ทองมาก
2.เด็กหญิง ปิยาพร จันทาทิพย์
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สุขพันธ์
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ตรวจมรรคา
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ บัวศรี
1.นาย สวัสดิ์ สามสี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com