#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ยุพาวรรณ โพธิเศษ
2.เด็กชาย ธนกฤต ชำนิวัฒน์
1.นาย สิทธินันท์ วรรณจู
2.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ณัฐชยา ลมพัด
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ พรหมประดิษฐ์
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย เอกราช พูลสุข
2.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ สุขชาติ
3.เด็กชาย สุรพล เกษอินทร์
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย กิติชัยชนะ เสาะสมบูรณ์
2.เด็กชาย พัชรพล สุวรรณ์
3.เด็กชาย ปัณณธร คงคา
1.นาง คำจวง ทองมาก
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
5 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง กัญจนพร พิมพ์บูลย์
2.เด็กหญิง กัญญาพัชร อินธิมาศ
3.เด็กหญิง กัญญาพร อินธิมาศ
1.นาง คำจวง ทองมาก
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com