#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ธันยพร ชำนิวัฒน์
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน ออมชมภู
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ธันยพร ชำนิวัฒน์
1.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง อภิญญา อัฒจักร์
2.เด็กหญิง นัทมน ชาวโพธิ์เอน
3.เด็กหญิง ธัญญา ดำเดช
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ศรีชาเนตร
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีเมือง
2.เด็กหญิง รุ่งฤดี สีกะชา
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย ปุณณวิชญ์ ชาวโพธิ์เอน
1.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย ธนากร คงคา
2.เด็กหญิง เจนจิรา สีกะชา
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย สุรพล เกษอินทร์
2.เด็กชาย ชนานิน เพ็ญสุข
3.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ สุขชาติ
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง สุดทิตา ผลวิสุทธิ์
2.เด็กหญิง ปิยะฉัตร ภาวะดี
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ธัญญา ดำเดช
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
10 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ธัญญา ดำเดช
2.เด็กหญิง อภิญญา อัฒจักร์
3.เด็กหญิง สุดทิตา ผลวิสุทธิ์
4.เด็กหญิง นัทมน ชาวโพธิ์เอน
5.เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีเมือง
6.เด็กหญิง ยุพาวรรณ โพธิเศษ
7.เด็กหญิง ชนาภา นิวาส
8.เด็กหญิง รุ่งฤดี สีกะชา
9.เด็กหญิง สุทธินันท์ บุตรศรีพันธ์
10.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คูณขุนทด
11.เด็กชาย สุรพล เกษอินทร์
12.เด็กชาย วรเชษฐ์ ศักดิ์จำปา
13.เด็กชาย พิชัย บุญเชิญ
14.เด็กหญิง กัญญารัตน์ อัฒจักร์
15.เด็กชาย วานิชย์ งามแสง
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
3.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
4.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
11 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง จันทิมา นิยม
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
12 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ชนาภา นิวาส
1.นางสาว ชฎาภรณ์ ศรีชาเนตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com