#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
74
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย อมรเทพ ประสงค์เสียง
2.เด็กชาย สัมฤทธิ์ พิมเทพ
3.เด็กชาย สิทธิชัย บัวหอม
4.เด็กชาย ธานินทร์ เกษก้าน
5.เด็กชาย ธีรวัช แรมลี
6.เด็กชาย สาธวี สีสวย
1.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
2.นาย กรกฏ สังข์เจริญ
3.นาย สมอาจ มะโนชาติ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ พวงจันดา
2.เด็กชาย มหาสมุทร เสนคราม
1.นาย กรกฏ สังข์เจริญ
2.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
78
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง รัตติกาล เยรัมย์
1.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง สุพิชญา บุญเกลี้ยง
1.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ศศิประภา ชาติเชื้อ
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
72
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ธนดล ทรวงทัพ
2.เด็กหญิง อัมธิกา เสนคราม
1.นาง สุดา ถุงจันทร์
2.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
76
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย วันชัย จันแก่น
2.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พันธ์วิไล
1.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
2.นาง สุดา ถุงจันทร์
8 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ขันตี
1.นาง อรพิน บัวแก้ว
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา ศรีอักษร
1.นาย ไพรวัน เสนสม
10 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ธัญวรัตม์ ศรีมะณีย์
2.เด็กหญิง ปรางชนก ถมสูงเนิน
1.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
2.นาย กรกฏ สังข์เจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com