#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
67
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง กัญญาภัด สีสว่าง
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
2 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ธัญชนก อุตรักษ์
2.เด็กหญิง ภัทรดา ผ่องราษี
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา เสนคราม
1.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ
2.นาง กาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
62
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย เจฎศักดิ์ฎา คำบาง
2.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เสนคราม
1.นาย กรกฏ สังข์เจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com