#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง นันทภัค เกษก้าน
1.นาง สุดา ถุงจันทร์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ทักษพร คำสิงห์
2.เด็กหญิง บุษบา บุญเชิญ
1.นาย กรกฏ สังข์เจริญ
2.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
81
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ประภาพร คันศร
1.นาง สุดา ถุงจันทร์
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา นามจันทึก
2.เด็กหญิง สุพรรษา ชมภูพื้น
3.เด็กหญิง ภัทรชนก ผ่องราษี
1.นาง พรทิพา สุทนต์
2.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ เสนาฤทธิ์
2.เด็กชาย ธวัชชัย เสนคราม
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
2.นาง พรทิพา สุทนต์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ชนิดาภา สายสี
1.นาย ไพรวัน เสนสม
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ปนัดดา สีสูงเนิน
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
8 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ธาตุทอง
2.เด็กหญิง กัญญาภัทธ์ ปิ่นทอง
3.เด็กหญิง ณัชชา กอไธสง
1.นาง กาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์
2.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ
9 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ณัฐวิภา อนุสินธ์
1.นาง สุดา ถุงจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com