#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ชนะชัย พิมพาวัตร
2.เด็กหญิง ณฐมน คำริยา
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นาย สันติเวช พลแสน
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย ผ่านพินิจ
2.เด็กหญิง สิริยา กุรัตน์
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นาย สันติเวช พลแสน
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
72
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ภูมิกร อินทราศรี
2.เด็กหญิง ปิยนันท์ ด้วงทอง
1.นาง ภัทรนรินทร์ โพธิวัฒน์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
72
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ชำนิวัตร
1.นาย เฉลิมพล สระ
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง มาลิษา วรเกตุ
2.เด็กหญิง สุกัญญา แก้วสว่าง
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นาง มยุรี แสนเลิง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง เกศรา จารนัย
1.นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
7 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ภัทรธิรานันท์ พันธนู
1.นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com