#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย รัชชานนท์ พรมสุริย์
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ปรือทอง
3.เด็กชาย กมลชัย โคตรตาแสง
4.เด็กชาย วุฒิภัทร ศรีสองเมือง
5.เด็กชาย ไชยา ร่วมสุข
6.เด็กชาย วันลพ เทศน้อย
1.นาง สุนทรี จันทร์เขียว
2.นาย อุทิศ จันทร์เขียว
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อารียา งามสนิท
2.เด็กหญิง จันทราทิพย์ มูลแก้ว
3.เด็กหญิง ปภัสสร เชตะวัน
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วิทวัส บุญธรรม
2.เด็กชาย วีรกร บุญตะนัย
3.เด็กหญิง พรทิพย์ แพงศรี
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อรญา ทารักษ์
2.เด็กหญิง ธนัญญา โสภานะโสม
3.นางสาว อารียา ดาวัลย์
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ฟ้าระฎา พุ่มจันทร์
2.เด็กหญิง ปิยะภา พันวิลัย
3.เด็กหญิง พัฒน์นรี เวทย์ปัญญา
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วัชรพล พูนมั่น
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ฟ้าระฎา พุ่มจันทร์
1.นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วรรณชัย โชติเจริญ
1.นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ชลนภา สลับสี
2.เด็กหญิง พรชิตา ปูสาเดช
3.เด็กชาย บุญมี โสดามรรค
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย มงคล จุลทัศน์
2.เด็กหญิง มัทนาวดี เสนาะศัพท์
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2.นาง ภัทรนรินทร์ โพธิวัฒน์
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย สุธี คำกระจาย
2.เด็กชาย อนุชา ศรีบุญเรือง
1.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ นามะโล
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ผาริโน
3.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ คำภา
1.นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย กิตตินัย ศรีบุญเรือง
2.เด็กชาย ธิมากร พุทธานี
3.เด็กชาย อนุชา นิยม
1.นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
81
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ หวังกำกลาง
1.นาย เฉลิมพล สระ
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง วรนุช คำประภา
1.นาย เฉลิมพล สระ
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธาวิน บุญตะนัย
2.เด็กหญิง ประภัสสร ศรศรี
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อานัติ วันทนา
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา อินทมาศ
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง รัศมี โสระมรรค์
2.เด็กหญิง นภาพร พรมจันทร์
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นาย ระฟ้า มูลสาร
19 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย นักรบ กองคำ
2.เด็กหญิง ปัทมาพร ชัยรักษ์
3.เด็กหญิง ชนนิการต์ งามแสง
1.นาง ศิริรัตน์ วงค์บุดดี
2.นาง รัชนี ชัยรักษ์
20 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย คุณพัฒน์ สีดี
2.เด็กหญิง ปิยธิดา สมภาวะ
3.เด็กหญิง อภิญญา ธรรมรักษ์
1.นาง ศิริรัตน์ วงศ์บุดดี
2.นาง รัชนี ชัยรักษ์
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ จันทรง
1.นาย เฉลิมพล สระ
22 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย นาวี หันจัดการ
2.เด็กชาย ณรงชัย นิวงษา
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นาง มยุรี แสนเลิง
23 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ ศรีจันทร์สอน
2.เด็กหญิง ปิยภา พันวิลัย
3.เด็กหญิง อริสา อินทร์ไธสง
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง บัวผัน คำผุย
2.เด็กหญิง เยวเรศ สาเสนา
3.เด็กหญิง เพ็ญนภา สีสังข์
4.เด็กชาย วัชรกร แซ่จ่าว
5.เด็กชาย รังสรรค์ งามแสง
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com