#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วีรดา ขวัญบุญจันทร์
1.นางสาว วาสนา บุญพา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง รัชสุดา เจียนโพธิ์
1.นางสาว วาสนา บุญพา
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย ศักดิธัช กันโท
2.เด็กชาย ศิวานนท์ หาลาพ
3.เด็กชาย วีระพัฒน์ วงทวี
4.เด็กชาย วีระชัย หงษ์คำ
5.เด็กชาย อนุชิต ทรงฮง
6.เด็กชาย สราวุฒิ สูงส่ง
1.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย ดวงแก้ว
2.นาง รัตยาพร บุญพา
3.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
73
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สุภาพร วิลามาศ
2.เด็กหญิง ปิยวรรณ สอนจิตร
3.เด็กหญิง ดารารัตน์ ปอทอง
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
72
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วริษา ศรีทองคำ
2.เด็กหญิง สกุลทิพย์ สุนันท์
3.เด็กหญิง วิระดา มะโนรัตน์
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
74
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย อานนท์ เลิกสว่าง
2.เด็กหญิง ณิชา เจียนโพธิ์
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย กฤษณพงษ์ คำน้อย
2.เด็กหญิง กวินทิพย์ อินธิมาศ
3.เด็กหญิง ณัฐธิพร พวกดี
1.นาย วิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ทองทวี
1.นาย ประมวล เกรินเกริก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com