#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย กฤษดา ปอทอง
2.เด็กชาย ธีรภัทร สีดา
3.เด็กชาย เศรษฐพงษ์ เพชรแก้ว
4.เด็กชาย อภิวัฒน์ ปัตวงษ์
5.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญศรัทธา
6.เด็กหญิง ณัฐธิดา แสนสอน
1.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย ดวงแก้ว
2.นางสาว วาสนา บุญพา
3.นาง บัวลา เกรินเกริก
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย พิทักษ์ สามคุ้มพิมพ์
1.นางสาว อนัญญา ล้อมพรพิพัฒน์
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ หงอินทร์
2.เด็กหญิง สกาวเดือน สิงหาเวช
1.นาง รัตยาพร บุญพา
2.นาง บัวลา เกรินเกริก
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย พัสกร พรหมสุด
2.เด็กหญิง ภัทรวตรี เวียงคำ
3.เด็กหญิง ประภาศิริ สวนฮุม
1.นาย วิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
2.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สรไกร
1.นาง สังวาน บัวส่อง
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย ภูวนัย หงษ์คำ
1.นาย ประมวล เกรินเกริก
7 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วรฤทัย แสนทวีสุข
2.เด็กชาย จักรกริช ทำดี
3.เด็กชาย กัมพล เขียวไกร
1.นาง ยุพิน สว่างสุข
2.นาง กรรนิกา พวงพันธ์
8 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง จารุนิภา ด้วงแก้ว
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วกลม
3.เด็กหญิง กนกอร สอนสิงห์
1.นาง ยุพิน สว่างสุข
2.นาง กรรนิกา พวงพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com