#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง พริมา เชื้ื้อทอง
1.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ วงษ์แสวง
2.เด็กหญิง ปฏิณญา พลเยี่ยม
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ขนบพันธ์ ดีคำพันธ์
2.เด็กชาย จตุพร ลาธุลี
3.เด็กหญิง จิรภิญญา บัวลอย
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาง สุนิตา นันเสนา
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
72
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุภาพร ศรีลาเพชร
2.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ วงษ์แสวง
3.เด็กหญิง ดวงหทัย นิสวงศ์
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาง สุนิตา นันเสนา
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
78
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย แก้วใส
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ โกศัลวัฒน์
1.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ดวงหทัย นิสวงศ์
1.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ประภัสสร กำวัน
1.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
73
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ รัตนะตะคุ
2.เด็กชาย กานต์ตะวัน พรมมาโฮม
1.นาย พีรวัส บุญร่วม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com