#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
64
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย เจษฎา ชาบุญเรือง
2.เด็กหญิง กัญญาดา คำสนอง
3.เด็กหญิง สุทธิดา คำสันกอง
4.เด็กหญิง ประภาวรรณ์ ก่ำเกลี้ยง
5.เด็กหญิง ชไมพร วิชาชัย
6.เด็กชาย ศุกลวัตร เสนคำสอน
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
3.นาง สุนิตา นันเสนา
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
65
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
2.เด็กชาย กฤษกร สาเสนา
3.เด็กชาย เอกพจน์ โจมสติ
4.เด็กชาย เกียรติคุณ พรหมทา
5.เด็กชาย อดุลวิทย์ จันทา
6.เด็กชาย ศราวุฒิ โจมสติ
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
65
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุนิษา อุริวงค์
1.นาง สุนิตา นันเสนา
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
68
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง กัลยา เชื้อบัณฑิต
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย แก้วใส
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com