#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง พรชนัน นวลศิริ
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุภาพร ศรีลาเพชร
1.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง พรชนัน นวลศิริ
1.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง อุมาพร นิลขาว
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง วิริดา เจริญทัศน์
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ไชยพิมพ์
3.เด็กหญิง ชนิตา ศรีพันพูล
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย กฤษกร สาเสนา
1.นาง สุนิตา นันเสนา
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง อนัตญา ละเลิศ
2.เด็กชาย ณัฐพล จันทสิน
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง อริสรา ภูมิรักษ์
2.เด็กชาย ศุภกฤต ศรีลาเพชร
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นาง เรณู แก้วคำรอด
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
80
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง แพรวา นาคำโฮม
2.เด็กชาย ปัญญา สีดาแก้ว
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นาง สุนิตา นันเสนา
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ธนภัทร บริสุทธิ์
2.เด็กชาย ทักษ์ดนัย คำฝอย
1.นาย พีรวัส บุญร่วม
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ พลงาม
2.เด็กชาย วีรภัทร ศรีสุราช
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ภัทรภร แววดี
2.เด็กหญิง ชนันท์ญา ซุมซุย
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สรัลพร สุครีพ
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
14 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง เมฆลา ตัณโยธา
1.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง พรชนัน นวลศิริ
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุกัญญา สุขใจ
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ สาเสนา
2.เด็กหญิง ปภาดา พันธนู
3.เด็กหญิง จิรนันท์ เสนคำสอน
1.นาง เรณู แก้วคำรอด
2.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
18 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย จิรายุ โพธิ์ศรี
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
19 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ วงษ์แสวง
1.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
20 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง พรชนัน นวลศิริ
2.เด็กหญิง สุกัญญา สุขใจ
3.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย แก้วใส
1.นาย ประยูร กิ่งมณี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com