#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง นวพร สว่างงาม
2.เด็กหญิง ณัฐวิภา ผลาผล
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
2.นาย วีรเทพ พวงบุรี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ชมพูนุช ศรีจันทร์สอน
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง อรนิศา อินทรศร
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ปั้นโต
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล
2.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง นันทิชา ภูผายาง
2.เด็กหญิง พัชรี กันทะวงษ์
3.เด็กชาย รัฐพงษ์ นิยม
4.เด็กหญิง นันทิยา ขืมจันทร์
5.เด็กชาย จักรี อุดมพงษ์
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
2.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ชลธิชา มาสี
2.เด็กชาย ปฏิภาณ พรมสิทธิ์
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย สิทธินนท์ ลีลาศ
2.เด็กชาย วุฒิชัย รัตนโคตร
1.นาย วีระเทพ พวงบุรี
2.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ณัฐวรา ผลาผล
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง พัชรี กันทะวงษ์
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
9 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ จีนเกิด
2.เด็กชาย ธีรภัทร ใจดี
3.เด็กหญิง เอื้องฟ้า ลาธุลี
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล
2.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
10 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย พิสิทธิ์ มนเทียร
2.เด็กหญิง อัจฉรัญญา ภิรมย์พันธ์
3.เด็กหญิง ชนิกรณ์ คำนาโฮม
1.นางสาว ทองลัน ลาธุลี
2.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com