#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย พชรพล ท่วงที
2.เด็กหญิง ลลนา แก้วพระปราบ
1.นาง สมร ทองใบ
2.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สุดา พานถม
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย วีรภาพ แดงจันทร์
2.เด็กชาย สุรเดช หลังทอง
3.เด็กหญิง นภัสนันท์ พานถม
1.นางสาว โชติรส กะริโส
2.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com