#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
60
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรภัทร กันเทพา
2.เด็กชาย กวินทรา ศรีภา
3.เด็กชาย ธนโชติ บุญให้
4.เด็กชาย ทวีชากร บุสภาค
5.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาริรัมย์
6.เด็กหญิง นภัสสร สันชัย
1.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
2.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
3.นางสาว กาญจนา บุรกรณ์
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
62
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง กัญญาภัค ดาลากรณ์
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดาลากรณ์
1.นางสาว กาญจนา บุรกรณ์
2.นางสาว โชติรส กะริโส

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com