#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ศุภกร แสงสว่าง
2.เด็กหญิง จิราวรรณ อุ่นอบ
3.เด็กหญิง ปิยาพัชร พิมขาว
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
2.นาง โสพิศ อุทัย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
63
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ญาณิศา เวียงคำ
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
35
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง เจนจิรา สีมาขันธ์
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง มณฑการฑ์ แสงแก้ว
2.เด็กหญิง ณัฐกมล โพธิ์ศรี
3.เด็กหญิง ณัฐอนงค์ ทองจันทร์
4.เด็กหญิง พชรพร กุลเดช
5.เด็กหญิง พิชญานันท์ เงินหล้า
6.เด็กหญิง สุภาพร สมบูรณ์
1.นาย พงศ์ธร ทองใบ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ประจำ
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ภาวิณี สืบสา
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง สิวิกา ชันษา
2.เด็กหญิง รวิสรา สมภาค
1.นาย พงศ์ธร ทองใบ
2.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ชัยพัทธ์ พันงาม
2.เด็กชาย สมพงษ์ สุระนาถ
3.เด็กชาย นิธพัฒน์ ดีนพเก้า
4.เด็กชาย อัครเดช โพธิ์กระจ่าง
5.เด็กชาย ทวีโชค รสชาติ
6.เด็กชาย ณัฐพล จูมคำ
1.นาย พงศ์ธร ทองใบ
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง รวิสรา สมภาค
2.เด็กหญิง ปณิดา ไชยงาม
3.เด็กหญิง นัฐธิดา พูลงาม
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ชลธิชา กาลพัฒน์
2.เด็กหญิง วราเมธินี ไชยเสนา
3.เด็กหญิง ธารทิพย์ เกษกุล
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
2.นาง โสพิศ อุทัย
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
15
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ อ่อนช้อย
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง เมธาวี วงษานุ
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
68
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ปัญญาพัฒน์ โคตรพันธ์
2.เด็กหญิง ศุภมาศ มุ่งทุ่งกลาง
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อรรคบุตร
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย พรหมศร
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง นุชวรา อรรคบุตร
2.เด็กหญิง ณิชรัตน์ ขอร่ม
3.เด็กหญิง ปวีณา หนองเหล็ก
4.เด็กหญิง จิตรานุช ปะการะโน
5.เด็กชาย อภิวัฒน์ พันธ์ชนะ
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
2.นาง โสพิศ อุทัย
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
73
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กรรณิกา จันโท
2.เด็กชาย ชินกฤต แปลงดี
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
2.นาง โสพิศ อุทัย
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุขเสริม
2.เด็กหญิง รินรดา โพธิ์กระจ่าง
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
80
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง วิภาวี มุ่งหมาย
1.นาง ทิพวรรณ บุญธรรม
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง วิภาดา งามแสง
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
65
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ปนัดดา เรืองศิริ
2.เด็กชาย ชินกฤต สาลีอาจ
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
2.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
65
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กชกร ขอเป็นไทย
2.เด็กหญิง รัตติยา ปริปุนนัง
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ภัทราภร แสนเยีย
2.เด็กหญิง แพรวพรรณ พงพิม
3.เด็กหญิง ณัฐชญาภรณ์ สารทอง
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
2.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ แสงทอง
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ แสงทอง
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กัลยา ยอดงาม
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
65
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กรรณิกา จันโท
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ แสงทอง
1.นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง จิราวรรณ อุ่นอบ
1.นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
30 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ณัฐพล สุขศรี
2.เด็กชาย รัชพล ธะนะวัตร
3.เด็กชาย สิรวิชญ์ ขันธวัด
1.นางสาว สุขสรรค์ หมุยศรี
2.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
31 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย กำพน โรจนสิงห์
2.เด็กชาย คณาธิป จันทำ
3.เด็กหญิง ญาณภา ซอยรัมย์
1.นางสาว สุขสรรค์ หมุยศรี
2.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง อภิสรา ไกรษี
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
33 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ปุณญพัฒน์ ผิวคำ
2.เด็กหญิง สุธิดา บุตรดี
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
2.นาง โสพิศ อุทัย
34 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง เสาวลักษ์ มีชัย
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
35 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ปวีณา หนองเหล็ก
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
36 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ขวัญพิชา อินทอง
2.เด็กหญิง พลอยนรา คำรัตน์
3.เด็กหญิง พัชรอัมพร คำบาล
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
2.นาง โสพิศ อุทัย
37 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
63
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง วิชุดา วงค์ทวี
2.เด็กหญิง ภัคนันท์ สิทธินาม
3.เด็กหญิง ฉัตรพร สุนนท์
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
2.นาง โสพิศ อุทัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com