#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย อิทธิพล ขันตรี
2.เด็กชาย นนท์ธวัฒน์ พิมมะลา
3.เด็กชาย ธิติพันธุ์ วงเลิง
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
72
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง มัทนพร วัฒนามั่นกิจ
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี ศรีบุรี
1.นาง ถาวร ดุษฎีกุล
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
81
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง หทัยชนก ศรีบุรี
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง จรรยาพร เพชรดี
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง จิราพัชร ใจประเสริฐ
2.เด็กหญิง จรรยาพร เพชรดี
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย ทัศนา ขันตรี
2.เด็กชาย ทศพล ศรีวงษ์
3.เด็กชาย คณานันท์ นาคแป้น
4.เด็กชาย อิทธิพล ขันตรี
5.เด็กชาย ธิติพันธุ์ วงเลิง
6.เด็กชาย วรายุส ทะคำวงษ์
1.นาย เสถียร ขันตรี
2.นาย อภิสิทธิ์ สารภาพ
3.นาย ยงยุทธ นนทา
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
17
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง พรสวรรค์ พนม
1.นาย เสถียร ขันตรี
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย คณานันท์ นาคแป้น
1.นาย เสถียร ขันตรี
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย ธิติพันธุ์ วงเลิง
2.เด็กหญิง พรวรรณ พันวิไล
1.นาย เสถียร ขันตรี
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย จักรพรรดิ์ ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง ณันธิดา โนทานัน
1.นาย เสถียร ขันตรี
2.นาย อภิสิทธิ์ สารภาพ
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย อภิภัฒน์ บุญสร้อย
2.เด็กหญิง นันธิดา กันทะวงศ์
1.นาย เสถียร ขันตรี
2.นาย อภิสิทธิ์ สารภาพ
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย อภิภัฒน์ บุญสร้อย
1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย วิศวะ สุวรรณ์
1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง พรวรรณ พันวิไล
1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ธัญพิชชา บุญทา
1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง สิริกร ชาลี
2.เด็กหญิง พัณณิตา ท้าวพิมพ์
3.เด็กหญิง ขวัญจิรา จิบจันทร์
1.นาง ระเบียบ เจริญวรรณ์
18 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ดอกรัก กุลบุตร
2.เด็กชาย ทัศนา ขันตรี
1.นาย เสถียร ขันตรี
2.นาย ยงยุทธ นนทา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com