#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ธีรัช ใจแจ้ง
2.เด็กชาย ภานุ ลุนภูเขียว
3.เด็กชาย สรศักดิ์ รัตนวัน
4.เด็กชาย ชยานันท์ ทัดเทียม
5.เด็กชาย ปรมินทร์ ศิริ
6.เด็กชาย อนุภัทร อนุสุวรรณ
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
3.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย แดเนียล มาร์คัส
1.นาง อุไร พลศรีราช
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
80
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง สิริวิมล ไชยสาร
1.นาย ขรรค์ชัย ศิลางัด
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง ปวริศา แก้วพวง
2.เด็กหญิง จารวี วงษ์ใหญ่
3.เด็กหญิง สาวิตรี มีวงษ์
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
2.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ภูธเนศ ทิพย์คุณ
2.เด็กชาย สุทธิวัส ใจแจ้ง
3.เด็กชาย ศุภกฤต ไชยภักดี
4.เด็กชาย ณัฐพล กงแก้ว
5.เด็กชาย พงนุภา ผ่องราศี
6.เด็กชาย อภิรักษ์ กาญจนะพยัคฆ์
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นาย ดำรงณ์ ใจชนะ
3.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง สุภัสสรา บุญลา
2.เด็กหญิง จุฑามาศ พรมสว่าง
3.เด็กหญิง พรทิพา พรมพิลา
1.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
2.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
9
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง ณิชาดา เพชรนาม
1.นาย ดำรงณ์ ใจชนะ
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย อธิชา แก้วพวง
1.นาย ดำรงณ์ ใจชนะ
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ปนิกร วิวาสุข
1.นาย ดำรงณ์ ใจชนะ
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
62.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ปนิกร วิวาสุข
2.เด็กชาย จิรานุวัฒน์ คำโสภา
1.นาย ดำรงณ์ ใจชนะ
2.นาย สมบัติ ฤาชัย
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
13.63
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ยุทธการ ผาคำ
2.เด็กชาย มงคล ปํญญาวัน
1.นาย ดำรงณ์ ใจชนะ
2.นาย สมบัติ ฤาชัย
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศิริ
1.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
63
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง น้ำฝน ศรีทะ
2.เด็กหญิง มนรดา แก้วสง่า
1.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
2.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง สายชล มะเดื่อ
2.เด็กหญิง โชติกา ทรงหอม
1.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
2.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง ศรันยา ทองยืน
1.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
16 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง จิดาภา วินทะชัย
2.เด็กชาย กรกฤต วงศามาลย์
3.เด็กชาย ทักษ์ดนัย ดาดวง
1.นาง พะเยาว์ มีชื่อ
2.นาง ภัทรียา วันศรี
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง วรัญญา จันทร์โนนแซง
2.เด็กหญิง วิภาภรณ์ ยิ้มขลิบ
3.เด็กหญิง สาริศา ศิริคำ
1.นาง พะเยาว์ มีชื่อ
2.นางสาว เกตพิรุณ ลีศรี
18 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง พิราอร จันดี
2.เด็กหญิง สุทธิดา แม่นทอง
3.เด็กหญิง จารวี วงษ์ใหญ่
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
2.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
19 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง มนต์นภา ศรีนวล
2.เด็กหญิง ศิริวิมล ไชยสาร
1.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
2.นาย ขรรค์ชัย ศิลางัด
20 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง ภัทรทิตา สายคำภา
1.นาง นวลจันทร์ ศิลางัด
21 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย เอกราช บุญลา
1.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com