#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
73
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ สีชะนนท์
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย ชัยกำพล ฤทธิเดช
1.นาง รัชนี มะโนชาติ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย ถิรคุณเดช ปิ่นทอง
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย ศักดิ์ชัย เสนคราม
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย วรวิทย์ เสาวัง
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
71
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย บัญญวัฒ ไชยโชติ
2.เด็กหญิง กัลย์สุดา พรหมจันทร์
1.นาง รัชนี มะโนชาติ
2.นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
73
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย ปัณณธร วันละ
2.เด็กหญิง นันท์ธชา พลเยี่ยม
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย อมรเทพ จันวาลย์
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง พรทิพย์ สิงห์สาย
1.นาย ถวิน คำไชย
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย ศักดิ์ชัย เสนคราม
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
64
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง อรวรรณ นวลคำ
2.เด็กหญิง ธนพร ไพรบึง
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
64
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย วสุธร พันธ์งาม
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง พิมพ์ผกา เสนคราม
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
14 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย กฤชคุณ จันหอม
2.เด็กชาย ตะวัน ขันตรีเรือง
3.เด็กชาย สิทธิกร ออมชมภู
1.นางสาว วิไลภรณ์ นมัสศิลา
15 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง สุภัทรธิดา มุมตา
2.เด็กหญิง อภินันท์ มิเล
3.เด็กหญิง อภิญญา มิเล
1.นางสาว วิไลภรณ์ นมัสศิลา
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
70
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง พิมพ์ผกา เสนคราม
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
17 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
53
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย พิญาดา ชาติเชื้อ
2.เด็กหญิง เพ็ชรรัตน์ สร้อยศรี
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
18 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง พิญาดา ชาติเชื้อ
1.นาง วาศิณี เทียนศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com