#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง อธิชา พิมไชย
2.เด็กหญิง วิรดา ศรีนวล
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
2.นาง นันทพร เสนสม
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย สุตนันท์ ไชยราช
2.เด็กหญิง สิรภัทร ปัดถา
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
2.นาง นันทพร เสนสม
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ศรีแก้ว
1.นาง นันทพร เสนสม
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง ภาวิดา บัวคำ
1.นาง นันทพร เสนสม
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย ประสิทธิ์ ธานี
1.นาง นันทพร เสนสม
6 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย วัชระ จุลทัศน์
1.นาง อรอุมา สุขเสน
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร เซ็งประโคน
1.นาง นันทพร เสนสม
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
69
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย สุรนนท์ จันทร์ทาแจ่ม
2.เด็กชาย พงษธร พิมพันธ์
3.เด็กชาย เจษฎาพร กัสนุกา
1.นาง นันทพร เสนสม
2.นาง พนิดา อุตส่าห์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
68
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย ทาทอง สุจริต
2.เด็กชาย ณัฐวิศิษย์ ศรศรี
3.เด็กชาย ธนกร วงษ์ศรี
1.นาง นันทพร เสนสม
2.นาง พนิดา อุตส่าห์
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย ธนกร วงษ์ศรี
1.นาง นันทพร เสนสม
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง สุชานาถ เขตคีรี
1.นาง นันทพร เสนสม
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย สิทธิพร อุดมพันธ์
2.เด็กหญิง วชิรญาณ์ กะนุสิน
3.เด็กหญิง กมลวรรณ โสสีสุข
1.นาง อรอุมา สุขเสน
13 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง สุชญา โสดาจันทร์
2.เด็กหญิง สุชานาถ เขตคีรี
1.นาง นันทพร เสนสม
2.นาง พนิดา อุตส่าห์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com