#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง นิศารัตน์ ล้ำลอง
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย วินทกร บุดดีเสาร์
2.เด็กชาย หัสดร ในทอง
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ พรหมชาติ
4.เด็กชาย ธีรศักดิ์ งามแสง
5.เด็กชาย พีรวิชญ์ ทองเชื้อ
6.เด็กชาย ณภัทร บุตรดา
1.นาย บรรยาย หงษาล้วน
2.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ชลลดา มาอ่อน
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง วัลวิภา ศรีบุญเรือง
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ปวีณา จองลน
2.เด็กหญิง นวชร คำศรี
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ชัชวาล สามารถ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ วงศ์แก้ว
3.เด็กชาย วุฒิชัย เดชะ
4.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ สิทธินาม
5.เด็กชาย จิรภัทร เทพบุตร
6.เด็กชาย สถาพร กองจวน
1.นาย บรรยาย หงษาล้วน
2.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
61.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย วินทกร บุดดีเสาร์
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
20
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง วัลวิภา ศรีบุญเรือง
1.นางสาว บัวเรียน ทองกลม
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ภัทรพร สีวิลัย
1.นางสาว บัวเรียน ทองกลม
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย สราวุฒิ ทองเชื้อ
2.เด็กหญิง ศศิวิมล จันทร
1.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
2.นางสาว อาทิตยา หงษาล้วน
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง กฤตพร ขวัญอ่อน
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นวลอนันต์
3.เด็กหญิง พิชชาภา ยืนยงค์
4.เด็กหญิง ปัณฑิตา ยมพวงแก้ว
5.เด็กหญิง ศศิวรรณ กองไช
1.นางสาว อาทิตยา หงษาล้วน
2.นาง สุภัคตรา วรรณจู
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง กัญจนา เกตุกรรณ์
2.เด็กหญิง ปวีณ์สุดา ประสงค์เสียง
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ อินทมาศ
4.เด็กหญิง วัชรีวรรณ จันทร
5.เด็กหญิง นวชร คำศรี
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง พิชาพร จันทะสน
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย สุรสิทธิ์ นิตินาทวรพจน์
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ บุดดีภักตร์
1.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
2.นางสาว อาทิตยา หงษาล้วน
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ธนกฤต สอนไชยยาติ
2.เด็กหญิง ชลธิชา ยมพวงแก้ว
1.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
2.นางสาว อาทิตยา หงษาล้วน
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย หัตกิจ ฝีปากดี
2.เด็กชาย อติวิทย์ สุริพล
3.เด็กชาย วสุธร โชขุนทด
1.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ชวกร สุริพล
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย พันธ์กวี พันธ์ขาว
2.เด็กหญิง กุลสินี พรมดี
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โพธิ
2.เด็กชาย อดิเทพ บุญเพ็ง
3.เด็กชาย ชัยพัฒนะ ศรีจันทร์
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย สถาพร กองจวน
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย กฤษณะ โพธิ
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง กุลริษา สอนไชญาติ
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง นิสารัตน์ ล้ำลอง
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
24 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ธีระเดช ดีเสมอ
2.เด็กชาย ประกาศิต จองลน
3.เด็กหญิง จิตติญา ศิริชัย
1.นาง สุปราณี พิทักษ์
2.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
25 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง สุมาญา โอวาท
2.เด็กหญิง วิชชุดา โพธิ์กระจ่าง
3.เด็กหญิง ทรรษิกาน มณีวรรณ
1.นาง สุปราณี พิทักษ์
2.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง เกศรินทร์ สายจันทึก
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ธรรมรัตน์ กำไรธรรม
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
28 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง วัลวิภา ศรีบุญเรือง
2.เด็กหญิง ปวีณา จองลน
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
29 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง พิชาพร จันทะสน
2.เด็กหญิง พัชรมล แพงแก้ว
3.เด็กชาย วินทกร บุดดีเสาร์
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com