#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ศิวกร คำภิหนู
2.เด็กชาย วุฒิชัย สุริยกานต์
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ เลิศอนันต์วิมล
1.นาย ประจักษ์ จำปาเณร
2.นาย สนอง สิงห์ซอม
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ศุภกิตติ์ รัตนพันธ์
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง มลฑิรา นิวาท
2.เด็กหญิง จิลภัทร จันทร์โท
3.เด็กหญิง วาสนา อาจดวงดี
1.นางสาว วนิดา มะลัย
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง พรปรีดา ภูทอง
2.เด็กหญิง นันทนัท ครองเชื้อ
3.เด็กหญิง กนิษฐา ทัยอ่อน
1.นางสาว วนิดา มะลัย
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
75
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ปุณณิศา บุญมา
2.เด็กหญิง นภาวัลย์ นิวาท
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ญานี คันทา
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ทองพูน
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ระโส
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ดวงเดือน ไทยอ่อน
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง พุทธธิดา ระโส
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
10 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
68
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ดวงฤดี คำจันทร์
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง สุนันทา สิมมณี
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ดวงกมล อุรัญ
2.เด็กหญิง ฐิติพร ในทอง
3.เด็กหญิง อรอนงค์ แก้วมีศรี
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
13 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.นาย เจษฎา สาบาล
2.นาย นพนันท์ ศรีโคตร
1.นาย ศุภจักร ศรีถาวร
2.นางสาว วนิดา มะลัย
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ปรียาดา บุตทะ
2.เด็กหญิง อรฤทัย คล่องแคล่ว
3.เด็กหญิง สุมลรัตน์ คำจันทร์
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
2.นางสาว วนิดา มะลัย
15 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธีรวุฒิ อุรัญ
2.เด็กชาย เจษฎา คำจันทร์
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
28
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา สุภาพพงษ์
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
5
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ขวัญธนาภรณ์ แก้วภักดี
1.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
10
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ ขันธวัด
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณทชัย ลึกลาภ
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
67
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง นันทรัตน์ รสชาาติ
1.นางสาว กาญจนา ดวงมาลา
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
71
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ดาวเรือง ชุ่มเย็น
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
22 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง วรัสยา จันทร์โท
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ นิวาท
1.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
2.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา สู้สงคราม
2.เด็กหญิง ศศินา บุญมา
3.เด็กชาย จันทร์จิรา สุภาพพงษ์
4.เด็กชาย สุรศักดิ์ สุนาวัง
5.เด็กชาย ณทชัย ลึกลาภ
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ กิระหัส
2.เด็กหญิง วงศา บุญมา
3.เด็กหญิง สุนันฑา นิวาส
4.เด็กหญิง สุจิตรา รัตนะ
5.เด็กหญิง สุดารัตน์ รัตนะ
1.นาง วันเพ็ญ คำชัย
2.นางสาว วนิดา มะลัย
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ชานุรักษ์ ทองพูน
2.เด็กชาย เรืองศักดิ์ แสนเขียว
3.เด็กชาย ธีรวิทย์ ศรีสวย
4.เด็กหญิง พรนภา ไชยขันตรี
5.เด็กหญิง วรัชยา ครองใจ
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
2.นางสาว วนิดา มะลัย
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ พิรุฬ
1.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ กองแก้ว
1.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณัฐกร สาบาล
2.เด็กหญิง ตรีทิพ ค่ำคูณ
1.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
82
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จตุรวิทย์ แก่นกุหลาบ
2.เด็กหญิง ณัฏฐวรรณ จันทร์ชนะ
1.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
2.นางสาว กาญจนา ดวงมาลา
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ขจรยศ กองแก้ว
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ รัตนะ
1.นาง วันเพ็ญ คำไชย
2.นางสาว วนิดา มะลัย
31 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
50
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย อุดมชัย ครองใจ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ กองแก้ว
1.นาย สมาน บุญรักษา
32 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
18.18
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จตุภัทร คำจันทร์
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ ทะริชิต
1.นาย สมาน บุญรักษา
33 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
55.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ชาคริส แก้วภักดี
2.เด็กชาย อมรเทพ รัตนะ
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จิรเวช นิวาส
2.เด็กชาย วรวิช คำจันทร์
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
35 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
75
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ปิยวัช พลวาปี
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
36 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย กฤตนัย ธูปหอม
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ประจญ
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง สุดา เกษสุรันต์
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
80
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ รัตนพัน
1.นาย กำเกิง สว่างสุข
40 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย อรรถวุฒิ ทองสะอาด
1.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธนศักดิ์ ลึกลาภ
2.เด็กหญิง สุภาวดี สิมณี
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ธัญญา ยอดทรัพย์
2.เด็กชาย ทินกร คันทา
1.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
79
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธีรเมธ ศรีโคตร
2.เด็กหญิง ภาพิมล รัตนะ
3.เด็กชาย ธีรวิทย์ ศรีสวย
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย กฤษฎ์ สายโงน
2.เด็กชาย สรวิชญ์ รัตนะ
3.เด็กชาย อภิวิชญ์ คล่องแคล่ว
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
45 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ไกรพจน์ ปิ่นแก้ว
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
46 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ แช่มชื่น
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
47 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย พรชัย หล้าศรี
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
48 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ณัฎฐา นิวาส
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
49 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ดวงฤดี คำจันทร์
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
50 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ชลนิภา คำจันทร์
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
51 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ แช่มชื่น
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
52 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ดวงฤดี คำจันทร์
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
53 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย นพนันท์ ศรีโคตร
1.นางสาว วนิดา มะลัย
54 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ณัฎฐา นิวาส
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
55 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จุฑามณี สืบหล้า
1.นางสาว วนิดา มะลัย
56 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง สิริยากร พรมเทพ
2.เด็กชาย วันชัย ฮามพันเมือง
3.เด็กหญิง อัญธิกาญ คำจันทร์
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
57 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ณัฐกานต์ นิวาส
2.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ นาคประเสริฐ
3.เด็กชาย จตุรพร ลึกลาภ
1.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
58 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง มนฤดี วิเศษพงษ์
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
59 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย เอกรินทร์ รัตนะ
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
60 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง มณฑิรา นิวาท
2.เด็กชาย เอกภัคดิ์ รัตนะ
1.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
61 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
74
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ชาญชัย ลึกลาภ
2.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ลึกลาภ
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
62 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สุรศักดิ์ สุนาวัง
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
63 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ปาระตี กลอนกระโทก
1.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
64 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง พรชิตา ติงชาติ
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
65 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ชาติวุฒิ สายโงน
1.นาย สมาน บุญรักษา
66 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย กวินท์ คำจันทร์
2.เด็กชาย ภูวดล เงินยวง
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
94
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จันจิรา คำจันทร์
2.เด็กหญิง อลิษา พึ่งเพี้ย
3.เด็กหญิง สุนันทา สิมณี
4.เด็กหญิง มลฑิตา กาลพัฒน์
5.เด็กชาย อดิศักดิ์ กองแก้ว
1.นางสาว วนิดา มะลัย
2.นาย ศุภจักร ศรีถาการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com