#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง ปิยะดา เสียงชอบ
1.นางสาว สุมาลี ปานีสงค์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ปุรเชษฐ์ นารินทร์
2.เด็กชาย พิทวัส วงศ์อ่อง
3.เด็กชาย ศุภกิตติ์ สิมมาทอง
1.นางสาว จิราภรณ์ นามกาสา
2.นางสาว ธัญญาพัชญ์ ซาเสน
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ จันถา
1.นางสาว สุมาลี ปานีสงค์
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ธีรพงษ์ ดิษฐประสพ
2.เด็กหญิง วรรณพร คำภักดี
3.เด็กชาย ภูมิภัทร์ หอมจันทร์
1.นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
20
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ภูมิพงษ์ ศุภศรี
1.นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย รังสิมัน แก้วประเสริฐ
2.เด็กหญิง มีสุข อัคษรเจริญสุข
1.นางสาว ยาใจ ศรีจันทร์
2.นางสาว ปรางทอง กันสา
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ศักดิ์ดา มีศรี
2.เด็กหญิง ประภัสสร ชายขาว
1.นางสาว ยาใจ ศรีจันทร์
2.นางสาว ปรางทอง กันสา
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ณัฐพล อัครวงค์
2.เด็กชาย ก้องภพ เต่าทอง
3.เด็กชาย ภูตะวัน โกรัตน์
1.นางสาว ธัญญาพัชญ์ ซาเสน
2.นางสาว สุพรรษา ประสพสุขเกษม
9 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย นพณัฐ จันดาคำ
1.นาง สุพรรษา ประสพสุขเกษม
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย พณสนฑ์ พงษ์เกษ
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ยศกร วงษ์ศรี
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค เดือนเพ็ง
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง คณาพร สิงห์แจ่ม
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
14 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ภูตะวัน โกรัตน์
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
73
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร กะพัง
2.เด็กหญิง สุกัญญา ดิษฐประสพ
1.นางสาว จิราภรณ์ นามกาสา
2.นางสาว พรรณวะดี พงษเกษม
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ จันถา
2.เด็กชาย อติวรา สิงห์แจ่ม
3.เด็กหญิง ศุภิศรา กุลธิ
1.นาย ไพรัช มีสิทธิ์
2.นาย สันติเวช พลแสน
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ จุมพล
2.เด็กชาย ชลธาร มีบริบูรณ์
3.เด็กชาย นราภรณ์ จำปา
1.นาย ไพรัช มีสิทธิ์
2.นาย สันติเวช พลแสน
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
66
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย นราภรณ์ จำปา
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ธีรพงษ์ ดิษฐประสพ
1.นาง สุพรรษา ประสพสุขเกษม
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
68
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง สุนิษา กลมวงค์
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง อภิญญารัตน์ ละเลิศ
1.นาง สุพรรษา ประสพสุขเกษม
22 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง สิริยากร หอมจันทร์
2.เด็กหญิง ชญานุช คำกระจาย
3.เด็กหญิง ชลธิชา บูชาเดช
1.นางสาว เฉลิมศรี ทองทับ
2.นาง หนูเรียบ ทองกลึง
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
51
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ศิรภพ ไพกะเพศ
2.เด็กหญิง นฤมล สุขจินดา
1.นางสาว สุมาลี ปานีสงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com