#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สิริวรรณ คำแก้ว
2.เด็กหญิง สุธารัตน์ สมเพ็ชร
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
2.นาย ธนาวิทย์ ศรีสวัสดิ์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง กอบกาญจน์ อ่อนยอง
2.เด็กหญิง นิชาภา กะมูนรัด
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
2.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง น้ำฝน โจมสติ
2.เด็กหญิง อรัญญา วัฒราช
3.เด็กชาย ธัชชัย ขันโท
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
2.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ บุดสี
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สุธารัตน์ สมเพ็ชร
2.เด็กหญิง สิริวรรณ คำแก้ว
3.เด็กหญิง พลอยตะวัน ยิ่งชาติ
4.เด็กชาย นิกร สุทธิสิน
5.เด็กชาย ศรายุทธ เตรียมชัย
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
2.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ บุดสี
2.เด็กหญิง วรรณวิภา อักษร
3.เด็กหญิง นิชาภา กะมูนรัด
4.เด็กหญิง ปณิรดา ปะตินังเต
5.เด็กหญิง ชนม์นิภา น้อยสนธิ์
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
2.นาย ธนาวิทย์ พาลา
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
74
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ กงล้อม
2.เด็กหญิง พลอยตะวัน ยิ่งชาติ
1.นาย ธนาวิทย์ พาลา
2.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
87.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย ธีระศักดิ์ บรรเทา
2.เด็กชาย สมพงษ์ มีพันธ์
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
40.9
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย ธวัชชัย ศรีเสริม
2.เด็กหญิง กาญจน์ติมา วงค์คำชิน
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง ศศิวิมล สมเพ็ชร
2.เด็กหญิง ปวีดา จำปาแก้ว
3.เด็กหญิง สิริลักษณ์ ตีเงิน
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
2.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง พัชรดา เหลืองศรีนาค
2.เด็กหญิง พัชดาภา วงค์คำชิน
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
2.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สุตินันท์ นิรังกูล
2.เด็กหญิง แก้วตา จันดี
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
2.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
13 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย ปฏิภาน อิ่มคำ
2.เด็กหญิง ธนวินท์ ธรรมแก้ว
3.เด็กชาย พงศกร สุทธสิน
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
2.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
14 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง พลอยมณี บุญพา
2.เด็กหญิง ธาราริน ทองยิ้ม
3.เด็กหญิง วิภาดา ศิริมูล
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
2.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย นพกฤษ จุลทัศน์
2.เด็กชาย นครินทร์ กลิ่นพยอม
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com