#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย คณิน จันทสินธุ์
2.เด็กชาย กิตตินัย พรหมจันทร์
3.เด็กหญิง กัลย์สุดา ทารักษ์
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ธนกร พวงจำปา
2.เด็กชาย วรพรรณ โกศล
1.นาย จิตติศักดิ์ บุญคำชู
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ปฏิภาณ ก่อสุข
2.เด็กหญิง ปณิตา ยศศิริ
3.เด็กหญิง อนัญพร แหลมกี่ก่ำ
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุตรสุวรรณ
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง พรพิมล กาเมือง
2.เด็กหญิง อมลรดา กอบแก้ว
1.นาย จิตติศักดิ์ บุญคำชู
2.นางสาว เพ็ญประภา เวียงคำ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุตรสุวรรณ
2.เด็กหญิง ชุลิตา ดาวลาย
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุตรสุวรรณ
2.เด็กหญิง รัตนาพร พันกิ่งทิพย์
3.เด็กหญิง อุทิพย์ สีดาแก้ว
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ธีรภัทร ทองเชื้อ
2.เด็กชาย สิทธิชัย ศิริบุญ
3.เด็กชาย วัศพล จูมครอง
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2.นาง ลำดวน ไชยโยธา
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
24.5
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง ณัชชา ทาระวัน
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
8
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุตรสุวรรณ
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง ศิริพร บุญจี๊ด
1.นางสาว เพ็ญประภา เวียงคำ
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง อริสา ยศศิริ
1.นางสาว เพ็ญประภา เวียงคำ
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
71
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ภัทรพล สุขหล้า
2.เด็กหญิง ชยุดา กุลบุตร
1.นางสาว เพ็ญประภา เวียงคำ
2.นางสาว ทัศยา รองทอง
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
80
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย สรวิศ สีหาบุตร
2.เด็กหญิง จรรยมณฑน์ โจมสติ
1.นางสาว เพ็ญประภา เวียงคำ
2.นาย จิตติศักดิ์ บุญคำชู
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย บวรทัต สืบสำราญ
2.เด็กชาย พรศักดิ์ ศรีบุรี
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ตันโยธา
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย คมกฤษ จันทสินธุ์
2.เด็กชาย อนุศิษฎ์ จูมครอง
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย สิทธิกร ก่อสุข
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ จูมครอง
1.นาย จิตติศักดิ์ บุญคำชู
18 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ตันโยธา
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง นิภาพร เขียวอ่อน
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง นันทิชา วงตะลา
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย บรรพต พวงจำปา
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ วงตะลา
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง สุจินดา ทองมาก
2.เด็กหญิง ปิยาพร จันทาทิพย์
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สุขพันธ์
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ตรวจมรรคา
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ มาสงค์
2.เด็กหญิง วิจิตรา ศิริบุญ
3.เด็กหญิง สุภาพร สิมพร
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย บดินทร วงษ์นอก
2.เด็กชาย ธนโชติ ไกรดวง
3.เด็กชาย ธนาวุฒิ กุลมาศ
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ บัวศรี
1.นาย สวัสดิ์ สามสี
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ โพธิ์สุวรรณ
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
29 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย วงศกร แก้วรักษา
2.เด็กชาย ธนพัฒน์ นันทบุตร
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ ตันโยธา
1.นาง สมจิตร สร่ายหอม
2.นาย จิตติศักดิ์ บุญคำชู
30 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง รมย์ธีรา ทองเชื้อ
2.เด็กหญิง พรชนก ลีลา
3.เด็กหญิง อารียา วงษา
1.นาง สมจิตร สร่ายหอม
2.นางสาว เพ็ญประภา เวียงคำ
31 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง ชุลิตา ดาวลาย
2.เด็กหญิง จันจิรา แสนศรี
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นางสาว ทัศยา รองทอง
32 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง กวิตา นามวงษ์
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com