#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ธันยพร ชำนิวัฒน์
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน ออมชมภู
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ธันยพร ชำนิวัฒน์
1.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
62
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ธัญญา ดำเดช
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง อภิญญา อัฒจักร์
2.เด็กหญิง นัทมน ชาวโพธิ์เอน
3.เด็กหญิง ธัญญา ดำเดช
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ศรีชาเนตร
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ยุพาวรรณ โพธิเศษ
2.เด็กชาย ธนกฤต ชำนิวัฒน์
1.นาย สิทธินันท์ วรรณจู
2.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีเมือง
2.เด็กหญิง รุ่งฤดี สีกะชา
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย ปุณณวิชญ์ ชาวโพธิ์เอน
1.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
69
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง สุทธินันท์ บุตรศรีพันธ์
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ อุดด้วง
1.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ธัญญา ดำเดช
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ณัฐชยา ลมพัด
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ พรหมประดิษฐ์
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย ธนากร คงคา
2.เด็กหญิง เจนจิรา สีกะชา
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย สุรพล เกษอินทร์
2.เด็กชาย ชนานิน เพ็ญสุข
3.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ สุขชาติ
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
25
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คูณขุนทด
2.เด็กชาย ชญานนท์ เพ็ญสุข
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คูณขุนทด
2.เด็กชาย ชญานนท์ เพ็ญสุข
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย เอกราช พูลสุข
2.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ สุขชาติ
3.เด็กชาย สุรพล เกษอินทร์
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง สุดทิตา ผลวิสุทธิ์
2.เด็กหญิง ปิยะฉัตร ภาวะดี
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ยุพาวรรณ โพธิเศษ
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง พลอยไพลิน ออมชมภู
2.เด็กหญิง พิมพิศา ศิริจันดา
3.เด็กหญิง ณัฐชยา ลมพัด
1.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
2.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย วรเชษฐ์ ศักดิ์จำปา
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ธัญญา ดำเดช
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
22 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย กิติชัยชนะ เสาะสมบูรณ์
2.เด็กชาย พัชรพล สุวรรณ์
3.เด็กชาย ปัณณธร คงคา
1.นาง คำจวง ทองมาก
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
23 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง กัญจนพร พิมพ์บูลย์
2.เด็กหญิง กัญญาพัชร อินธิมาศ
3.เด็กหญิง กัญญาพร อินธิมาศ
1.นาง คำจวง ทองมาก
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
24 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ธัญญา ดำเดช
2.เด็กหญิง อภิญญา อัฒจักร์
3.เด็กหญิง สุดทิตา ผลวิสุทธิ์
4.เด็กหญิง นัทมน ชาวโพธิ์เอน
5.เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีเมือง
6.เด็กหญิง ยุพาวรรณ โพธิเศษ
7.เด็กหญิง ชนาภา นิวาส
8.เด็กหญิง รุ่งฤดี สีกะชา
9.เด็กหญิง สุทธินันท์ บุตรศรีพันธ์
10.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คูณขุนทด
11.เด็กชาย สุรพล เกษอินทร์
12.เด็กชาย วรเชษฐ์ ศักดิ์จำปา
13.เด็กชาย พิชัย บุญเชิญ
14.เด็กหญิง กัญญารัตน์ อัฒจักร์
15.เด็กชาย วานิชย์ งามแสง
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
3.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
4.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
25 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง จันทิมา นิยม
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
26 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ชนาภา นิวาส
1.นางสาว ชฎาภรณ์ ศรีชาเนตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com