#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง นันทภัค เกษก้าน
1.นาง สุดา ถุงจันทร์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
52
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ศิริกานต์ บาศรี
1.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
74
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย อมรเทพ ประสงค์เสียง
2.เด็กชาย สัมฤทธิ์ พิมเทพ
3.เด็กชาย สิทธิชัย บัวหอม
4.เด็กชาย ธานินทร์ เกษก้าน
5.เด็กชาย ธีรวัช แรมลี
6.เด็กชาย สาธวี สีสวย
1.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
2.นาย กรกฏ สังข์เจริญ
3.นาย สมอาจ มะโนชาติ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ พวงจันดา
2.เด็กชาย มหาสมุทร เสนคราม
1.นาย กรกฏ สังข์เจริญ
2.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ทักษพร คำสิงห์
2.เด็กหญิง บุษบา บุญเชิญ
1.นาย กรกฏ สังข์เจริญ
2.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
81
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ประภาพร คันศร
1.นาง สุดา ถุงจันทร์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
78
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง รัตติกาล เยรัมย์
1.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง สุพิชญา บุญเกลี้ยง
1.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา นามจันทึก
2.เด็กหญิง สุพรรษา ชมภูพื้น
3.เด็กหญิง ภัทรชนก ผ่องราษี
1.นาง พรทิพา สุทนต์
2.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
28
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี แก้วบับภา
1.นาย สมอาจ มะโนชาติ
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
21
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ เสนาฤทธิ์
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ เสนาฤทธิ์
2.เด็กชาย ธวัชชัย เสนคราม
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
2.นาง พรทิพา สุทนต์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ศศิประภา ชาติเชื้อ
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
72
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ธนดล ทรวงทัพ
2.เด็กหญิง อัมธิกา เสนคราม
1.นาง สุดา ถุงจันทร์
2.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
76
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย วันชัย จันแก่น
2.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พันธ์วิไล
1.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
2.นาง สุดา ถุงจันทร์
16 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ขันตี
1.นาง อรพิน บัวแก้ว
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา ศรีอักษร
1.นาย ไพรวัน เสนสม
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
67
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง กัญญาภัด สีสว่าง
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ชนิดาภา สายสี
1.นาย ไพรวัน เสนสม
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ปนัดดา สีสูงเนิน
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
21 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ธาตุทอง
2.เด็กหญิง กัญญาภัทธ์ ปิ่นทอง
3.เด็กหญิง ณัชชา กอไธสง
1.นาง กาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์
2.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ
22 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ธัญชนก อุตรักษ์
2.เด็กหญิง ภัทรดา ผ่องราษี
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา เสนคราม
1.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ
2.นาง กาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ธัญวรัตม์ ศรีมะณีย์
2.เด็กหญิง ปรางชนก ถมสูงเนิน
1.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
2.นาย กรกฏ สังข์เจริญ
24 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ณัฐวิภา อนุสินธ์
1.นาง สุดา ถุงจันทร์
25 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
62
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย เจฎศักดิ์ฎา คำบาง
2.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เสนคราม
1.นาย กรกฏ สังข์เจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com