#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ชนะชัย พิมพาวัตร
2.เด็กหญิง ณฐมน คำริยา
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นาย สันติเวช พลแสน
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย รัชชานนท์ พรมสุริย์
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ปรือทอง
3.เด็กชาย กมลชัย โคตรตาแสง
4.เด็กชาย วุฒิภัทร ศรีสองเมือง
5.เด็กชาย ไชยา ร่วมสุข
6.เด็กชาย วันลพ เทศน้อย
1.นาง สุนทรี จันทร์เขียว
2.นาย อุทิศ จันทร์เขียว
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อารียา งามสนิท
2.เด็กหญิง จันทราทิพย์ มูลแก้ว
3.เด็กหญิง ปภัสสร เชตะวัน
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วิทวัส บุญธรรม
2.เด็กชาย วีรกร บุญตะนัย
3.เด็กหญิง พรทิพย์ แพงศรี
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อรญา ทารักษ์
2.เด็กหญิง ธนัญญา โสภานะโสม
3.นางสาว อารียา ดาวัลย์
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย ผ่านพินิจ
2.เด็กหญิง สิริยา กุรัตน์
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นาย สันติเวช พลแสน
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ฟ้าระฎา พุ่มจันทร์
2.เด็กหญิง ปิยะภา พันวิลัย
3.เด็กหญิง พัฒน์นรี เวทย์ปัญญา
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วัชรพล พูนมั่น
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ฟ้าระฎา พุ่มจันทร์
1.นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วรรณชัย โชติเจริญ
1.นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ
11 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
60
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สุลัสดา กาละเมฆ
1.นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ
12 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สุลัสดา กาละเมฆ
1.นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ
13 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธีรพงษ์ ธรรมรัตน์
2.เด็กชาย ธีระวัฒน์ อาสาพงษ์
1.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ชลนภา สลับสี
2.เด็กหญิง พรชิตา ปูสาเดช
3.เด็กชาย บุญมี โสดามรรค
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
7
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย สุรเกียรติ หลิน
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
23
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วีรศักดิ์ หาวรรณ์
1.นาย สุพัฒน์ โจระสา
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ปาลิตา พูลทอง
2.เด็กชาย ภาณุ ประเสริฐพงษ์
1.นาย ุอุทิศ จันทร์เขียว
2.นาง ภัทรนรินทร์ โพธิวัฒน์
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
72
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ภูมิกร อินทราศรี
2.เด็กหญิง ปิยนันท์ ด้วงทอง
1.นาง ภัทรนรินทร์ โพธิวัฒน์
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย มงคล จุลทัศน์
2.เด็กหญิง มัทนาวดี เสนาะศัพท์
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2.นาง ภัทรนรินทร์ โพธิวัฒน์
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
25
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ปานทอง
2.เด็กชาย ศรายุทธ ดอมไธสง
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย จตุรงค์ มุ้ยแก้ว
2.เด็กชาย ภาวัฒน์ คำภา
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย สุธี คำกระจาย
2.เด็กชาย อนุชา ศรีบุญเรือง
1.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ นามะโล
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ผาริโน
3.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ คำภา
1.นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย กิตตินัย ศรีบุญเรือง
2.เด็กชาย ธิมากร พุทธานี
3.เด็กชาย อนุชา นิยม
1.นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
81
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ หวังกำกลาง
1.นาย เฉลิมพล สระ
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง วรนุช คำประภา
1.นาย เฉลิมพล สระ
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธาวิน บุญตะนัย
2.เด็กหญิง ประภัสสร ศรศรี
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อานัติ วันทนา
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา อินทมาศ
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง รัศมี โสระมรรค์
2.เด็กหญิง นภาพร พรมจันทร์
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นาย ระฟ้า มูลสาร
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
72
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ชำนิวัตร
1.นาย เฉลิมพล สระ
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ประภัสสร เชตะวัน
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อินทิรา โสระมรรค์
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
33 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย นักรบ กองคำ
2.เด็กหญิง ปัทมาพร ชัยรักษ์
3.เด็กหญิง ชนนิการต์ งามแสง
1.นาง ศิริรัตน์ วงค์บุดดี
2.นาง รัชนี ชัยรักษ์
34 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย คุณพัฒน์ สีดี
2.เด็กหญิง ปิยธิดา สมภาวะ
3.เด็กหญิง อภิญญา ธรรมรักษ์
1.นาง ศิริรัตน์ วงศ์บุดดี
2.นาง รัชนี ชัยรักษ์
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ จันทรง
1.นาย เฉลิมพล สระ
36 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง มาลิษา วรเกตุ
2.เด็กหญิง สุกัญญา แก้วสว่าง
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นาง มยุรี แสนเลิง
37 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย นาวี หันจัดการ
2.เด็กชาย ณรงชัย นิวงษา
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นาง มยุรี แสนเลิง
38 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง เกศรา จารนัย
1.นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
39 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ภัทรธิรานันท์ พันธนู
1.นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ
40 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ชานนท์ กุลธิ
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ กุลาชาติ
1.นาย ธนูศักดิ์ แก้วกัณหา
41 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ ศรีจันทร์สอน
2.เด็กหญิง ปิยภา พันวิลัย
3.เด็กหญิง อริสา อินทร์ไธสง
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง บัวผัน คำผุย
2.เด็กหญิง เยวเรศ สาเสนา
3.เด็กหญิง เพ็ญนภา สีสังข์
4.เด็กชาย วัชรกร แซ่จ่าว
5.เด็กชาย รังสรรค์ งามแสง
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com