#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บุญสร้อย
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
62
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย เจษฎา นาคินี
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย พิสิษฐ์ ไชยคุณ
2.เด็กชาย สุทธินัน ภูยาทิพย์
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย นรินทร จันถา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ดวงนิล
1.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
2.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย รัชชานนท์ บุญเย็น
2.เด็กชาย อารยะ ว่องไว
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ณัฏฐชาติ จันทร
1.นาง จิราพร แพงยา
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
1.นาง จิราพร แพงยา
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ธิดาพร บุญเชิญ
1.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
9 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง กาญจนา จันทสินธุ์
1.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย เจษฎา นาคินี
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง สิริกร สืบสาน
2.เด็กหญิง ธัญชนก คำแปร
1.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนโชค วิสางาม
2.เด็กหญิง ชยาภา เกตุกิ่ง
3.เด็กหญิง วรรณภา วรรณทวี
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง สุดารัตน์ ธรรมสัตย์
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย อมรเทพ วันทวี
1.นาง สุดารัตน์ ธรรมสัตย์
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
81.8
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ศิรินทรา จันทวงษ์
2.เด็กหญิง จิรานุช เจริญทัศน์
3.เด็กหญิง สุพัตรา สุริวงษ์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง นุสรา เวียงคำ
2.เด็กหญิง อริสา ศรีบุญเรือง
3.เด็กหญิง วันเพ็ญ พรมยม
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
16 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ไชยคุณ
2.เด็กหญิง นุสรา เวียงคำ
3.เด็กหญิง อริสรา ศรีบุญเรือง
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว พรสุดา ปิยะวงษ์
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ประสิทธิศักดิ์ นามฮุง
1.นาง จิราพร แพงยา
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จิรญา ยวนขันธ์
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
29
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง กรกช ไชยดรุณ
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
41
ชนะเลิศ
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ชนกฤทัย ผิวไสยา
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปัญญวัต ทารักษ์
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย โพธิวัฒน์ โสดา
2.เด็กหญิง อาริสา ว่องไว
1.นางสาว อรนุช บุญเรืองศรี
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย วงศธร บุดดีพงศ์
2.เด็กหญิง ปัทมา บุญมาทน
1.นาย ศิริดนัย สีบุญ
2.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จิราวรรณ พาลี
2.นาย อภิวัฒน์ ไชยดรุณ
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย ศิริดนัย สีบุญ
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาง วินิดา ศรีบุญเรือง
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ศลิสา นวลจันทร์
1.นาง วินิดา ศรีบุญเรือง
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง น้ำตาล บุญลา
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
29 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย สมภพ พรมยม
2.เด็กชาย วิชัย แพงสกล
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ ไชยดะรุณ
4.เด็กชาย องอาจ หนองเป็ด
5.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ชัยโคตร
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาย สุวรรณ ศรีบุญเรือง
2.นาง วินิดา ศรีบุญเรือง
30 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ธัญวลัย รองทอง
2.เด็กชาย ปณชัย ผิวไสยา
3.เด็กชาย พีรวัส วงษ์เศษ
1.นางสาว พรสุดา ปิยะวงษ์
31 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ รองทอง
2.เด็กหญิง บุญญนุช เครือแสง
3.เด็กหญิง พิชชานันท์ ไชยกุฉิน
1.นาง กัลยาพร พาลา
32 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
67
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปวิชญา สิงห์เสน
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ผิวไสยา
1.นาง สุดารัตน์ ธรรมสัตย์
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
33 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง คณิตา พาลา
2.เด็กหญิง กิตติญาภรณ์ พูลสุข
1.นาง สุดารัตน์ ธรรมสัตย์
2.นาย ศิริดนัย สีบุญ
34 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปวีณา ทองคำผุย
1.นาง จิราพร แพงยา
35 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
73
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วรัญชนา พลชัย
1.นาง จิราพร แพงยา
36 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ภัชรนนท์ เม้าราษี
1.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
37 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ชูชีพ
2.เด็กชาย เจษฎา นาคินี
3.เด็กหญิง มณฑิตา พันธุ์สว่าง
1.นาย ศิริดนัย สีบุญ
2.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
38 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ณัฐนันท์ อยู่บ้านแพ้ว
2.เด็กหญิง ยุรดา วงษ์เศษ
3.เด็กหญิง ปภัสรา มีไชโย
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
2.เด็กหญิง ช่อตะวัน จันทร
3.เด็กหญิง ธัญชนก คำแปร
4.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิระภาค
5.เด็กชาย อนุชา เวียงคำ
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com