#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วีรดา ขวัญบุญจันทร์
1.นางสาว วาสนา บุญพา
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย กฤษดา ปอทอง
2.เด็กชาย ธีรภัทร สีดา
3.เด็กชาย เศรษฐพงษ์ เพชรแก้ว
4.เด็กชาย อภิวัฒน์ ปัตวงษ์
5.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญศรัทธา
6.เด็กหญิง ณัฐธิดา แสนสอน
1.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย ดวงแก้ว
2.นางสาว วาสนา บุญพา
3.นาง บัวลา เกรินเกริก
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง รัชสุดา เจียนโพธิ์
1.นางสาว วาสนา บุญพา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สิริมา บุญจันทร์
1.นางสาว วาสนา บุญพา
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย ศักดิธัช กันโท
2.เด็กชาย ศิวานนท์ หาลาพ
3.เด็กชาย วีระพัฒน์ วงทวี
4.เด็กชาย วีระชัย หงษ์คำ
5.เด็กชาย อนุชิต ทรงฮง
6.เด็กชาย สราวุฒิ สูงส่ง
1.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย ดวงแก้ว
2.นาง รัตยาพร บุญพา
3.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย พิทักษ์ สามคุ้มพิมพ์
1.นางสาว อนัญญา ล้อมพรพิพัฒน์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
73
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สุภาพร วิลามาศ
2.เด็กหญิง ปิยวรรณ สอนจิตร
3.เด็กหญิง ดารารัตน์ ปอทอง
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
72
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วริษา ศรีทองคำ
2.เด็กหญิง สกุลทิพย์ สุนันท์
3.เด็กหญิง วิระดา มะโนรัตน์
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ หงอินทร์
2.เด็กหญิง สกาวเดือน สิงหาเวช
1.นาง รัตยาพร บุญพา
2.นาง บัวลา เกรินเกริก
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
25
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย ก้องภพ ล้อมพรพิพัฒน์
2.เด็กชาย ไชยวัฒน์ ทำดี
1.นางสาว วาสนา บุญพา
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย ก้องภพ ล้อมพรพิพัฒน์
2.เด็กชาย ไชยวัฒน์ ทำดี
1.นางสาว วาสนา บุญพา
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย พัสกร พรหมสุด
2.เด็กหญิง ภัทรวตรี เวียงคำ
3.เด็กหญิง ประภาศิริ สวนฮุม
1.นาย วิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
2.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
67
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง อภัสรา ปอทอง
1.นาย วิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สรไกร
1.นาง สังวาน บัวส่อง
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
74
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย อานนท์ เลิกสว่าง
2.เด็กหญิง ณิชา เจียนโพธิ์
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย กฤษณพงษ์ คำน้อย
2.เด็กหญิง กวินทิพย์ อินธิมาศ
3.เด็กหญิง ณัฐธิพร พวกดี
1.นาย วิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย ภูวนัย หงษ์คำ
1.นาย ประมวล เกรินเกริก
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ทองทวี
1.นาย ประมวล เกรินเกริก
19 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วรฤทัย แสนทวีสุข
2.เด็กชาย จักรกริช ทำดี
3.เด็กชาย กัมพล เขียวไกร
1.นาง ยุพิน สว่างสุข
2.นาง กรรนิกา พวงพันธ์
20 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง จารุนิภา ด้วงแก้ว
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วกลม
3.เด็กหญิง กนกอร สอนสิงห์
1.นาง ยุพิน สว่างสุข
2.นาง กรรนิกา พวงพันธ์
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
68
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สิริมา บุญจันทร์
1.นาย ประมวล เกรินเกริก
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
69
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ แสงบุราณ
1.นาย ประมวล เกรินเกริก
23 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ศศิธร จุลแดง
1.นาง บัวลา เกรินเกริก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com