#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง พรชนัน นวลศิริ
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
64
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย เจษฎา ชาบุญเรือง
2.เด็กหญิง กัญญาดา คำสนอง
3.เด็กหญิง สุทธิดา คำสันกอง
4.เด็กหญิง ประภาวรรณ์ ก่ำเกลี้ยง
5.เด็กหญิง ชไมพร วิชาชัย
6.เด็กชาย ศุกลวัตร เสนคำสอน
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
3.นาง สุนิตา นันเสนา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ขนบพันธ์ ดีคำพันธ์
2.เด็กชาย จตุพร ลาธุลี
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง พริมา เชื้ื้อทอง
1.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุภาพร ศรีลาเพชร
1.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง พรชนัน นวลศิริ
1.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
7 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ วงษ์แสวง
2.เด็กหญิง ปฏิณญา พลเยี่ยม
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
65
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
2.เด็กชาย กฤษกร สาเสนา
3.เด็กชาย เอกพจน์ โจมสติ
4.เด็กชาย เกียรติคุณ พรหมทา
5.เด็กชาย อดุลวิทย์ จันทา
6.เด็กชาย ศราวุฒิ โจมสติ
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ขนบพันธ์ ดีคำพันธ์
2.เด็กชาย จตุพร ลาธุลี
3.เด็กหญิง จิรภิญญา บัวลอย
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาง สุนิตา นันเสนา
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
72
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุภาพร ศรีลาเพชร
2.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ วงษ์แสวง
3.เด็กหญิง ดวงหทัย นิสวงศ์
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาง สุนิตา นันเสนา
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง อุมาพร นิลขาว
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง วิริดา เจริญทัศน์
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ไชยพิมพ์
3.เด็กหญิง ชนิตา ศรีพันพูล
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
65
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุนิษา อุริวงค์
1.นาง สุนิตา นันเสนา
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
9
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ปฏิณญา พลเยี่ยม
1.นาง สุนิตา นันเสนา
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย กฤษกร สาเสนา
1.นาง สุนิตา นันเสนา
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง อนัตญา ละเลิศ
2.เด็กชาย ณัฐพล จันทสิน
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง อริสรา ภูมิรักษ์
2.เด็กชาย ศุภกฤต ศรีลาเพชร
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นาง เรณู แก้วคำรอด
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
80
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง แพรวา นาคำโฮม
2.เด็กชาย ปัญญา สีดาแก้ว
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นาง สุนิตา นันเสนา
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ธนภัทร บริสุทธิ์
2.เด็กชาย ทักษ์ดนัย คำฝอย
1.นาย พีรวัส บุญร่วม
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ พลงาม
2.เด็กชาย วีรภัทร ศรีสุราช
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ภัทรภร แววดี
2.เด็กหญิง ชนันท์ญา ซุมซุย
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สรัลพร สุครีพ
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
23 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง เมฆลา ตัณโยธา
1.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
78
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย แก้วใส
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง พรชนัน นวลศิริ
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุกัญญา สุขใจ
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ โกศัลวัฒน์
1.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ดวงหทัย นิสวงศ์
1.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
29 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ภัทรศยา แก้วสง่า
2.เด็กหญิง ดวงชีวัน แก้วสง่า
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา สีดาแก้ว
1.นาง เรณู แก้วคำรอด
2.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
30 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ สาเสนา
2.เด็กหญิง ปภาดา พันธนู
3.เด็กหญิง จิรนันท์ เสนคำสอน
1.นาง เรณู แก้วคำรอด
2.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ประภัสสร กำวัน
1.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
32 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
68
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง กัลยา เชื้อบัณฑิต
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย แก้วใส
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
33 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย จิรายุ โพธิ์ศรี
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
34 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ วงษ์แสวง
1.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
35 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง พรชนัน นวลศิริ
2.เด็กหญิง สุกัญญา สุขใจ
3.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย แก้วใส
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
36 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
73
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ รัตนะตะคุ
2.เด็กชาย กานต์ตะวัน พรมมาโฮม
1.นาย พีรวัส บุญร่วม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com