#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
60
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรภัทร กันเทพา
2.เด็กชาย กวินทรา ศรีภา
3.เด็กชาย ธนโชติ บุญให้
4.เด็กชาย ทวีชากร บุสภาค
5.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาริรัมย์
6.เด็กหญิง นภัสสร สันชัย
1.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
2.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
3.นางสาว กาญจนา บุรกรณ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
82
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรินทรา บุรกรณ์
1.นาง สมร ทองใบ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ปาลินี มุละชาติ
1.นาง สมร ทองใบ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
27
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรภัทร กันเทพา
1.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย พชรพล ท่วงที
2.เด็กหญิง ลลนา แก้วพระปราบ
1.นาง สมร ทองใบ
2.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
81
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ไพรี พรมเคน
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ บุญรักษา
1.นาง สมร ทองใบ
2.นางสาว โชติรส กะริโส
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
81
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย อภิเดช บุรกรณ์
1.นางสาว กาญจนา บุรกรณ์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
62
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง กัญญาภัค ดาลากรณ์
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดาลากรณ์
1.นางสาว กาญจนา บุรกรณ์
2.นางสาว โชติรส กะริโส
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย ชวลิต จูมครอง
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย จันทร์ มณีวงค์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ผกามาศ ทองสง่า
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สุดา พานถม
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ปิ่นมนัส โคอินทร์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
14 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย วีรภาพ แดงจันทร์
2.เด็กชาย สุรเดช หลังทอง
3.เด็กหญิง นภัสนันท์ พานถม
1.นางสาว โชติรส กะริโส
2.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ผกามาศ ทองสง่า
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย สมศักดิ์ พรมเคน
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com