1.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นายกำพล ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
3 นางบัวลา เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวจุฑารัตน์ ก้อนบุญ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางวิชุดา นันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
6 นางไพจิตร พานจำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
2 0008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นายกำพล ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
3 นางบัวลา เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวจุฑารัตน์ ก้อนบุญ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางวิชุดา นันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
6 นางไพจิตร พานจำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
3 0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นางจิราพร แพงยา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
3 นางสุดา ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
5 นางสาวอุบล เอี่ยมเคลือบ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางสมร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการและเลขานุการ
4 0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 นายนันธ์กานท์ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นางจิราพร แพงยา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสุดา ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
5 นางสาวอุบล เอี่ยมเคลือบ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางสมร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการและเลขานุการ
5 0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นางจิราพร แพงยา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
3 นางสุดา ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางดาราวัลย์ ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
5 นางสาวอุบล เอี่ยมเคลือบ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางสมร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการและเลขานุการ
6 0036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธาน
2 นายกำพล ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
3 นางบัวลา เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวจุฑารัตน์ ก้อนบุญ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางวิชุดา นันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
6 นางไพจิตร พานจำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
7 0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1 นายนันธ์กานท์ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางนันทพร เสนสม ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
4 นางธัญสุตา นิลดวงดี ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นางสาวเกดแก้ว สุระชาติ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นางสาวศิริณัชชา คำหิราช ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
8 0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นายพงศ์ธร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
3 นายพสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางสาวยุวดี วงศ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวระวีวรรณ สายทอง ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่น ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
10 0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นางสาวยุวดี วงศ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
3 นายพสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นายพงศ์ธร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นางสาวระวีวรรณ สายทอง ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นายพสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
7 นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่น ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
11 0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
12 0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
13 0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
14 0762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
15 0763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
16 0764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 นายไพสงค์ แซ่เตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธาน
2 นางวาสนา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
3 นายสุพัฒน์ โจระสา ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4 นายดำรงณ์ ใจชนะ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นางสาวพิศมัย เรืองกาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ สายสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
2 0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายไพสงค์ แซ่เตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธาน
2 นางสาวพิศมัย เรืองกาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
3 นางวาสนา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นายสุพัฒน์ โจระสา ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นายดำรงณ์ ใจชนะ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ สายสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
3 0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายไพสงค์ แซ่เตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธาน
2 นายดำรงณ์ ใจชนะ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
3 นายสุพัฒน์ โจระสา ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4 นางสาวพิศมัย เรืองกาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นางวาสนา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ สายสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
4 0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1 นายนำพล กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวอุไรวรรณ สะอิ้งทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
5 นางพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นายระฟ้า มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
5 0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายนำพล กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวอุไรวรรณ สะอิ้งทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นายระฟ้า มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
6 0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 นายนำพล กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นางอุลัยพร จำเริญ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวชัญญาพัชญ์ ซาเสน ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นางสาวโชติรส กะริโส ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
5 นางสาววนิดา มะลัย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางสุนิตา นันเสนา ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
7 นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
8 นางสุกัญญา มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
9 นางรัตยาพร บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
10 นางสาวยาใจ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
11 นางสาวสุรัติยา ปานจันดี ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
7 0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 นายนำพล กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นางอุลัยพร จำเริญ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวชัญญาพัชญ์ ซาเสน ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นางสาวโชติรส กะริโส ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
6 นางสาววนิดา มะลัย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
7 นางสุนิตา นันเสนา ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
8 นางสุกัญญา มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
9 นางรัตยาพร บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
10 นางสาวยาใจ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
11 นางสาวสุรัติยา ปานจันดี ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
8 0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1 นายนำพล กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นางอุลัยพร จำเริญ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวชัญญาพัชญ์ ซาเสน ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
4 นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นางสาวโชติรส กะริโส ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
6 นางสาววนิดา มะลัย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
7 นางสุนิตา นันเสนา ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
8 นางสุกัญญา มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
9 นางรัตยาพร บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
10 นางสาวยาใจ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
11 นางสาวสุรัติยา ปานจันดี ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
9 0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1 นายนำพล กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวอุไรวรรณ สะอิ้งทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นายระฟ้า มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
12 0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1 นายนำพล กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายเสถียร ขันตรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวอุไรวรรณ สะอิ้งทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นายพัชรีย์ กิ่งบรรเทา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นายระฟ้า มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
3.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ประธาน
2 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ประธาน
3 นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง รองประธาน
4 นายกวีลักษณ์ คำแพงจีน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นายจักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
6 นางจิตรตะนา บุปผาพรหม ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
7 นางสาวชฎานิศ คำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
2 0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ประธาน
2 นางศิรารินทร์ บุญรัชชัยนนท์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง รองประธาน
3 นายกวีลักษณ์ คำแพงจีน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
4 นายจักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
5 นางจิตรตะนา บุปผาพรหม ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 นางสาวชฎานิศ คำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
3 0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นางนภาภรณ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวภาวดี แอ่งสุข ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นายธนูศักดิ์ แก้วกัณหา ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นายศุภจักร ศรีถาการ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางจุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการและเลขานุการ
4 0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นางนภาภรณ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวภาวดี แอ่งสุข ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นายธนูศักดิ์ แก้วกัณหา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นายศุภจักร ศรีถาการ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางจุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการและเลขานุการ
7 0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นางนภาภรณ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวภาวดี แอ่งสุข ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นายธนูศักดิ์ แก้วกัณหา ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางจุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการและเลขานุการ
8 0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
9 0099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
11 0181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นายธนาวิทย์ พาลา ครูโรงเรียนบ้านกันจาน รองประธาน
3 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นายชมภู แก้วคำชาติ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายสวัสดิ์ สามสี ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นายประมวล เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
7 นางสาววิไลภรณ์ มนัสศิลา ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
8 นายพีรวัส บุญร่วม ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
9 นางสาวเมธาวี สีสด ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการและเลขานุการ
12 0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นายธนาวิทย์ พาลา ครูโรงเรียนบ้านกันจาน รองประธาน
3 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นายชมภู แก้วคำชาติ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายสวัสดิ์ สามสี ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นายประมวล เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
7 นางสาววิไลภรณ์ มนัสศิลา ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
8 นายพีรวัส บุญร่วม ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
9 นางสาวเมธาวี สีสด ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการและเลขานุการ
13 0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นายธนาวิทย์ พาลา ครูโรงเรียนบ้านกันจาน รองประธาน
3 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นายชมภู แก้วคำชาติ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายสวัสดิ์ สามสี ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นายประมวล เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
7 นางสาววิไลภรณ์ มนัสศิลา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
8 นายพีรวัส บุญร่วม ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
9 นางสาวเมธาวี สีสด ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการและเลขานุการ
14 0766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นายธนาวิทย์ พาลา ครูโรงเรียนบ้านกันจาน รองประธาน
3 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นายชมภู แก้วคำชาติ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายสวัสดิ์ สามสี ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นายประมวล เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
7 นางสาววิไลภรณ์ นมัสศิลา ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
8 นายพีรวัส บุญร่วม ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
9 นางสาวเมธาวี สีสด ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการและเลขานุการ
15 0770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นายธนาวิทย์ พาลา ครูโรงเรียนบ้านกันจาน รองประธาน
3 นายสมจิต จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นายชมภู แก้วคำชาติ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายสวัสดิ์ สามสี ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นายประมวล เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
7 นางสาววิไลภรณ์ สามสี ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
8 นายพีรวัส บุญร่วม ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
9 นางสาวเมธาวี สีสด ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการและเลขานุการ
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นายสังคม ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางผการัตน์ อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางศิริวรรณ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
2 0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นางอุไรวรรณ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารังกา ประธาน
2 นางเรณู แก้วคำรอด ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นายวุฒิชัย สายโน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
4 นายบัญชา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
5 นางภัทรียา วันศรี ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 นางวงเดือน อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
3 0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นางอุไรวรรณ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารังกา ประธาน
2 นางเรณู แก้วคำรอด ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นายวุฒิชัย สายโน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
4 นายบัญชา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
5 นางภัทรียา วันศรี ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 นางวงศ์เดือน อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
4 0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นางอุไรวรรณ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารังกา ประธาน
2 นางเรณู แก้วคำรอด ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นายวุฒิชัย สายโน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
4 นายบัญชา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
5 นางภัทรียา วันศรี ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 นางวงศ์เดือน อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
5 0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายไพโรจน์ ยอดสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นายสังคม ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางผการัตน์ อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางศิริวรรณ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
6 0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นายสังคม ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางผการัตน์ อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางศิริวรรณ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
7 0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นายสังคม ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางผการัตน์ อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางศิริวรรณ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
8 0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1 นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นายสังคม ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางผการัตน์ อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางศิริวรรณ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
9 0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นายสังคม ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางผกา อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางศิริวรรณ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
11 0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นายสังคม ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางผการัตน์ อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางศิริวรรณ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
12 0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นายสังคม ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางผการัตน์ อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางศิริวรรณ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
13 0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นายสังคม ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นายสมอาจ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางผการัตน์ อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางวันเพ็ญ คำไชย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางศิริวรรณ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
14 0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 นางอุไรวรรณ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารังกา ประธาน
2 นางธัญญาภรณ์ ไชยโคตร ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ รองประธาน
3 นางนวลจันทร์ ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นางระเบียบ เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
5 นางคนึงนิจ ธรรมจักร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นางภัทร์นรินทร์ โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
15 0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 นางอุไรวรรณ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารังกา ประธาน
2 นางธัญญาภรณ์ ไชยโคตร ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ รองประธาน
3 นางนวลจันทร์ ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นางระเบียบ เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
5 นางคนึงนิจ ธรรมจักร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นางภัทร์นรินทร์ โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
16 0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 นางอุไรวรรณ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารังกา ประธาน
2 นางธัญญาภรณ์ ไชยโคตร ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ รองประธาน
3 นางนวลจันทร์ ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นางระเบียบ เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
5 นางคนึงนิจ ธรรมจักร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นางภัทร์นรินทร์ โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
17 0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5.สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1 นายเสมียน ละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
2 นางถาวร ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางอรชร ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
4 นางวรนาถ ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
5 นางกัลยาพร พาลา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นางสาวแสงอรุณ อักโข ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการและเลขานุการ
2 0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1 นายเสมียน ละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
2 นายบุญรอด ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นายประจญ อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นายสาย อุทธาสังข์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางสาววราภรณ์ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
4 0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1 นายเสมียน ละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) ประธาน
2 นายบุญรอด ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นายประจญ อ่อนพั้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นายสาย อุทธาสังข์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางสาววราภรณ์ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
6.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด ประธาน
2 นางสาลีวัลย์ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ รองประธาน
3 นางจำนอง โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
4 นางสาวกนกอร บัวภา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นายวิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
6 นายเฉลิมพล สระ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
2 0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด ประธาน
2 นางสาลีวัลย์ มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ รองประธาน
3 นางจำนอง โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
4 นางสาวกนกอร บัวภา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นายวิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
6 นายเฉลิมพล สระ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
3 0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด ประธาน
2 นายธวัชชัย กิ่งมะณี ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง รองประธาน
3 นางกรรนิกา พวงพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางปริญญาภรณ์ วโรรส ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวตรีทิพ บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นางสาวนงค์นุช ไพฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
5 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 นาย สุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด ประธาน
2 นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง รองประธาน
3 นางกรรนิกา พวงพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางปริญญาภรณ์ วโรรส ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวตรีทิพ บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นางสาวนงค์นุช ไพฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นางนภาพร ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวสุจินดา ชาติเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
5 นางวรรณภา พางาม ทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
6 นางสังวาน บัวส่อง ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
7 นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
8 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นางนภาพร ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวสุจินดา ชาติเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
5 นางวรรณภา พางามทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
6 นางสังวาน บัวส่อง ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
7 นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
9 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นางนภาพร ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวสุจินดา ชาติเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
5 นางวรรณภา พางามทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
6 นางสังวาน บัวส่อง ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
7 นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
10 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นางนภาพร ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวสุจินดา ชาติเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
5 นางวรรณภา พางามทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
6 นางสังวาน บัวส่อง ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
7 นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
11 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นางนภาพร ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวสุจินดา ชาติเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
5 นางวรรณภา พางามทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
6 นางสังวาน บัวส่อง ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
7 นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
12 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นางสองเมือง เหลาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
3 นายอครเดช พิมพ์โพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นางสุภัคตรา วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
5 นางสาวรัตน์ดา เนียมมูล ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
13 0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นางสองเมือง เหลาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
3 นายอครเดช พิมพ์โพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นางสุภัคตรา วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
5 นางสาวรัตน์ดา เนียบมูล ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
14 0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นางนภาพร ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวสุจินดา ชาติเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
5 นางวรรณภา พางามทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
6 นางสังวาน บัวส่อง ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
7 นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
7.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นายไพรวัลย์ เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นายสุวรรณ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายไพรัช มีสิทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
10 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นายไพรวัลย์ เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นายสุวรรณ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายไพรัช มีสิทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
11 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นายไพรวัลย์ เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นายสุวรรณ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายไพรัช มีสิทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
12 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นายไพรวัลย์ เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นายสุวรรณ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายไพรัช มีสิทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
13 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นายไพรวัลย์ เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นายสุวรรณ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายไพรัช มีสิทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
18 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นายไพรวัลย์ เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นายสุวรรณ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายไพรัช มีสิทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
19 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
20 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
22 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
23 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
24 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
25 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
26 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
27 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นางสุนทรี จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นางวาศิณี เทียนศรี ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
4 นายศุภชัย สุทธาวา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางวินิดา ศรีบุญเรือง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นางโสพิศ อุทัย ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
28 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นางสุนทรี จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นางวาศิณี เทียนศรี ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
4 นายศุภชัย สุทธาวา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางวินิดา ศรีบุญเรือง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นางโสพิศ อุทัย ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
29 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางจันจิรา ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน ประธาน
2 นายระวี เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางระเบียบ จันทร์เกษ ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นางศิริรัตน์ วงศ์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวนิภารัตน์ กล้าใจ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
6 นางสริตา พิสิษฐ์แก้วภากร ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
30 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นางสุนทรี จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นางวาศิณี เทียนศรี ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
4 นายศุภชัย สุทธาวา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางวินิดา ศรีบุญเรือง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นางโสพิศ อุทัย ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
31 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นางสุนทรี จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นางวาศิณี เทียนศรี ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
4 นายศุภชัย สุทธาวา ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางวินิดา ศรีบุญเรือง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นางโสพิศ อุทัย ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
32 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางจันจิรา ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน ประธาน
2 นายระวี เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวนงลักษณ์ ผุยอุทา ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นางศิริรัตน์ วงค์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวนิภารัตน์ กล้าใจ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
6 นางสริตา พิสิฐแก้วภากร ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
33 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นางจันจิรา ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน ประธาน
2 นายระวี เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวนงลักษณ์ ผุยอุทา ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นางศิริรัตน์ วงศ์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวนิภารัตน์ กล้าใจ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
6 นางสริตา พิสิษฐ์แก้วภากร ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
34 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางจันจิรา ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน ประธาน
2 นายระวี เจริญวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน รองประธาน
3 นางสาวนงลักษณ์ ผุยอุทา ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการ
4 นางศิริรัตน์ วงศ์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวนิภารัตน์ กล้าใจ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
6 นางสริตา พิสิษฐ์แก้วภากร ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
35 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
36 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
37 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นายคมกฤช ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางรัชนี ชัยรักษ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4 นางสาวกุลิสรา สาคัมภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
5 นางสาวทัศยา รองทอง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
38 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นายคมกฤช ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางรัชนี ชัยรักษ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4 นางสาวกุลิสรา สาคัมภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
5 นางสาวทัศยา รองทอง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
39 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นายคมกฤช ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางรัชนี ชัยรักษ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4 นางสาวกุลิสรา สาคัมภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
5 นางสาวทัศยา รองทอง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
40 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นายคมกฤช ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางรัชนี ชัยรักษ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4 นางสาวกุลิสรา สาคัมภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
5 นางสาวทัศยา รองทอง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
41 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นายไพรวัลย์ เสนสม ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นายสุวรรณ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายไพรัช มีสิทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
42 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นายคมกฤช ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางรัชนี ชัยรักษ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4 นางสาวกุลิสรา สาคัมภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
5 นางสาวทัศยา รองทอง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
6 นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
43 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นายคมกฤช ภาษาพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวทัศยา รองทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
4 นางรัชนี ชัยรักษ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวกุลิสรา สาคัมภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
6 นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
44 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นายคมกฤช ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางรัชนี ชัยรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4 นางสาวกุลิสรา สาคัมภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
5 นางสาวทัศยา รองทอง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
45 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นายคมกฤช ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางรัชนี ชัยรักษ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4 นางสาวกุลิสรา สาคัมภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
5 นางสาวทัศยา รองทอง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการ
6 นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
46 0753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
47 0781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
48 0782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
49 0783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
50 0784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1 นายเสถียร จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ประธาน
2 นายกำเกิง สว่างสุข ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
3 นายบรรยาย หงษาล้วน ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
4 นายศิริดนัย สีบุญ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายดำรงค์ ซาเสน ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
2 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1 นายเสถียร จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ประธาน
2 นายสุวรรณ โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ รองประธาน
3 นายถวิล คำไชย ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
4 นายไพมณี สุระเสน ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นายประจักษ์ จำปาเณร ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นายประยูร กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการและเลขานุการ
3 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธาน
2 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
3 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
4 นางมยุรี แสนเลิง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
7 0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธาน
2 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
3 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
4 นางมยุรี แสนเลิง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
8 0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธาน
2 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
3 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
4 นางมยุรี แสนเลิง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1 นายสิทธินันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นายณัฐวัฒน์ วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ รองประธาน
3 นางพรทิพา สุทนต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นายวุฒิไกร จูมสิมมา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายสันติเวช พลแสน ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
6 นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการและเลขานุการ
2 0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1 นายสิทธินันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นายณัฐวัฒน์ วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง รองประธาน
3 นางพรทิพา สุทนต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นายวุฒิไกร จูมสิมมา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายสันติเวช พลแสน ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
6 นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการและเลขานุการ
5 0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1 นายสิทธินันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นายณัฐวัฒน์ วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ รองประธาน
3 นางพรทิพา สุทนต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นายวุฒิไกร จูมสิมมา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายสันติเวช พลแสน ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
6 นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการและเลขานุการ
6 0020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน ประธาน
2 นายสมาน บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
3 นายกรกฏ สังข์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางวาสนา บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายอภิสิทธิ์ สารภาพ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
6 นางสาวนิ่มนวล มีคุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
7 0021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน ประธาน
2 นายสมาน บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านขนุน รองประธาน
3 นายกรกฏ สังข์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางวาสนา บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายอภิสิทธิ์ สารภาพ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
6 นางสาวนิ่มนวล มีคุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
8 0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1 นายสิทธินันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นางกาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางพิชญา บุดดีเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นางสาวจิศยาธรรณ บุญเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
5 นางสาวภัทราภรณ์ ฝังนิล ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
6 นางสาวสิริโสภา ขันทอง ครูโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการและเลขานุการ
9 0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสิทธิ์นันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นางกาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางพิชญา บุดดีเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นางสาวภัทราภรณ์ ฝังนิล ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวจิศยาธรรณ บุญเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
6 นางสาวสิริโสภา ขันทอง ครูโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการและเลขานุการ
10 0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสิทธิ์นันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นางกาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางกาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
4 นางพิชญา บุดดีเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นางสาวภัทราภรณ์ ฝังนิล ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
6 นางสาวจิศยาธรรณ บุญเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
7 นางสาวสิริโสภา ขันทอง ครูโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการและเลขานุการ
11 0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1 นายสิทธินันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นางกาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางพิชญา บุดดีเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นางสาวจิศยาธรรณ บุญเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
5 นางสาวสิริโสภา ขันทอง ครูโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการและเลขานุการ
12 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12.หุ่นยนต์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1 นายสิทธินันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นายขรรด์ชัย ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
3 นายปรีชา โกศัลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยา หงษาล้วน ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
5 นางศลิษา บุญเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
6 นางสุพรรษา ประสพสุขเกษม ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
2 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1 นายสิทธิ์นันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นายขรรด์ชัย ศิลางัด ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
3 นายปรีชา โกศัลวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยา หงษาล้วน ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
5 นางศลิษา บุญเพ็ง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
6 นางสุพรรษา ประสพสุขเกษม ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการและเลขานุการ
3 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1 นายสิทธิ์นันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นางอุไร พลศรีราช ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
3 นางรัชนี มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
4 นางอุบล บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
6 นางสาวนฤมล นิรังกูล ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการและเลขานุการ
8 0019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1 นายสิทธิ์นันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นางอุไร พลศรีราช ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
3 นางรัชนี มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
4 นางอุบล บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
5 นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
6 นางสาวนฤมล นิรังกูล ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านโนนงาม กรรมการและเลขานุการ
9 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน ประธาน
2 นางจินตนา ปานจันดี ครูโรงเรียนบ้านนารังกา รองประธาน
3 นางลำใย ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
4 นางอรอุมา สุขเสน ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
5 นางพะเยาว์ มีชื่อ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 นางสาวยลดา กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
10 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน ประธาน
2 นางจินตนา ปานจันดี ครูโรงเรียนบ้านนารังกา รองประธาน
3 นางลำใย ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
4 นางอรอุมา สุขเสน ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
5 นางพะเยาว์ มีชื่อ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 นางสาวยลดา กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
11 0026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน ประธาน
2 นางมิ่งมณี กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นางพนิดา อุตสาห์ ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
4 นางสุดารัตน์ ธรรมสัตย์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นางอรพิน บัวแก้ว ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
12 0027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน ประธาน
2 นางมิ่งมณี กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นางพนิดา อุตสาห์ ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
4 นางสุดารัตน์ ธรรมสัตย์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นางอรพิน บัวแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
15 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน ประธาน
2 นางจินตนา ปานจันดี ครูโรงเรียนบ้านนารังกา รองประธาน
3 นางลำใย ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
4 นางอรอุมา สุขเสน ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
5 นางพะเยาว์ มีชื่อ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 นางสาวยลดา กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
18 0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน ประธาน
2 นางมิ่งมณี กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นางพนิดา อุตสาห์ ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
4 นางสุดารัตน์ ธรรมสัตย์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นางอรพิน บัวแก้ว ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
14.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1 นางปรมาภรณ์ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซะวาซอ ประธาน
2 นางสมจิตร สร่ายหอม ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
3 นางจำนอง โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
4 นางสาวเฉลิมศรี ทองทับ ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
5 นางสาวนิตยา ไชยกุฉิน ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
6 นางสาววรรณรัตน์ จันทรพรม ครูโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการและเลขานุการ
2 0703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1 นางปรมาภรณ์ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซะวาซอ ประธาน
2 นางหนูเรียบ ทองกลึง ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง รองประธาน
3 นางคำจวง ทองมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
4 นางสุปราณี พิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
5 นางสาวพรสุดา ปิยะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นางสาวสุขสวรรค์ หมุ่ยศรี ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการและเลขานุการ
15.เรียนร่วม - ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7 0097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
3 นางนันทพร เสนสม ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
4 นางธัญสุตา นิลดวงดี ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นางสาวเกดแก้ว สุระชาติ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นางสาวศิริณัชชา คำหิราช ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
11 0105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธาน
2 นางลำดวน ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
3 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
4 นางมยุรี แสนเลิง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
13 0109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธาน
2 นางลำดวน ไชโยธา ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) รองประธาน
3 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
4 นางมยุรี แสนเลิง ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
15 0705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16.เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
17.เรียนร่วม - ศิลปะ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2 0234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
8 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15 0280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
20 0285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
18.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7 0182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
9 0195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
14 0226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15 0231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
16 0750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสิทธิ์นันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นายณัฐวัฒน์ วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ รองประธาน
3 นางพรทิพา สุทนต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นายวุฒิไกร จูมสิมมา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายสันติเวช พลแสน ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
6 นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการและเลขานุการ
17 0751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายสิทธิ์นันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นายณัฐวัฒน์ วรรณจู ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ รองประธาน
3 นางพรทิพา สุทนต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นายสันติเวช พลแสน ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
5 นายวุฒิไกร จูมสิมมา ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
6 นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการและเลขานุการ
19.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com