#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธานกรรมการ
2 นายเถียร จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
3 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านาขนวน กรรมการ
4 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
5 นายนำพล กิ่งมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
6 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com