#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย บดินทร วงษ์นอก
2.เด็กชาย ธนโชติ ไกรดวง
3.เด็กชาย ธนาวุฒิ กุลมาศ
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2 โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย กฤษฎ์ สายโงน
2.เด็กชาย สรวิชญ์ รัตนะ
3.เด็กชาย อภิวิชญ์ คล่องแคล่ว
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
3 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ จุมพล
2.เด็กชาย ชลธาร มีบริบูรณ์
3.เด็กชาย นราภรณ์ จำปา
1.นาย ไพรัช มีสิทธิ์
2.นาย สันติเวช พลแสน
4 โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย วีรกิจ สายสมร
2.เด็กชาย พิทวัส ทองยิ้ม
3.เด็กชาย พีระศักดิ์ สีชมภู
1.นางสาว เมธาวี สีสด
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
5 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย ทาทอง สุจริต
2.เด็กชาย ณัฐวิศิษย์ ศรศรี
3.เด็กชาย ธนกร วงษ์ศรี
1.นาง นันทพร เสนสม
2.นาง พนิดา อุตส่าห์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com