#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย กฤษณพงษ์ คำน้อย
2.เด็กหญิง กวินทิพย์ อินธิมาศ
3.เด็กหญิง ณัฐธิพร พวกดี
1.นาย วิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ มาสงค์
2.เด็กหญิง วิจิตรา ศิริบุญ
3.เด็กหญิง สุภาพร สิมพร
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
3 โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธีรเมธ ศรีโคตร
2.เด็กหญิง ภาพิมล รัตนะ
3.เด็กชาย ธีรวิทย์ ศรีสวย
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
4 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โพธิ
2.เด็กชาย อดิเทพ บุญเพ็ง
3.เด็กชาย ชัยพัฒนะ ศรีจันทร์
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
5 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง พลอยไพลิน ออมชมภู
2.เด็กหญิง พิมพิศา ศิริจันดา
3.เด็กหญิง ณัฐชยา ลมพัด
1.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
2.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
6 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ จันถา
2.เด็กชาย อติวรา สิงห์แจ่ม
3.เด็กหญิง ศุภิศรา กุลธิ
1.นาย ไพรัช มีสิทธิ์
2.นาย สันติเวช พลแสน
7 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย สุรนนท์ จันทร์ทาแจ่ม
2.เด็กชาย พงษธร พิมพันธ์
3.เด็กชาย เจษฎาพร กัสนุกา
1.นาง นันทพร เสนสม
2.นาง พนิดา อุตส่าห์
8 โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ภัทราภร แสนเยีย
2.เด็กหญิง แพรวพรรณ พงพิม
3.เด็กหญิง ณัฐชญาภรณ์ สารทอง
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
2.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com