#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อานัติ วันทนา
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา อินทมาศ
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2 โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง สายชล มะเดื่อ
2.เด็กหญิง โชติกา ทรงหอม
1.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
2.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย อานนท์ เลิกสว่าง
2.เด็กหญิง ณิชา เจียนโพธิ์
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
4 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สุขพันธ์
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ตรวจมรรคา
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
5 โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ธัญญา ยอดทรัพย์
2.เด็กชาย ทินกร คันทา
1.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
6 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง กัญญาภัค ดาลากรณ์
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดาลากรณ์
1.นางสาว กาญจนา บุรกรณ์
2.นางสาว โชติรส กะริโส
7 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร กะพัง
2.เด็กหญิง สุกัญญา ดิษฐประสพ
1.นางสาว จิราภรณ์ นามกาสา
2.นางสาว พรรณวะดี พงษเกษม
8 โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กชกร ขอเป็นไทย
2.เด็กหญิง รัตติยา ปริปุนนัง
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
9 โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สุตินันท์ นิรังกูล
2.เด็กหญิง แก้วตา จันดี
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
2.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
10 โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง จันทกานต์ พึ่งแสงสุวรรณ
2.เด็กหญิง ชณากาณ มีศรี
1.นางสาว เมธาวี สีสด
2.นางสาว ณัฏฐาทัศน์ เจียงวงค์
11 โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง อรวรรณ นวลคำ
2.เด็กหญิง ธนพร ไพรบึง
1.นาง วาศิณี เทียนศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com